دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-140 (پیاپی: 97) 

مقاله پژوهشی

کاربرد نانوپودر سیلیکای تثبیت شده در آلژینات برای جذب کادمیم از محلول‌های آبی

صفحه 2-10

رضا درویشی چشمه سلطانی؛ حاتم گودینی؛ محمد جواد قنادزاده؛ محمد صادق رجائی؛ مهدی صفری


بررسی اثر رقابتی یون‌های آهن، کادمیم و روی بر حذف سرب از محیط‌های آبی با استفاده از جاذب نانوساختار خاکستر سدر

صفحه 11-18

لاله دیوبند هفشجانی؛ سعید برومندنسب؛ پویا شیرازی؛ سعید بی باک هفشجانی؛ رویا مافی غلامی


بررسی سینتیک و ماهیت جذب مالاشیت گرین توسط ریزجلبک‌های سبز

صفحه 37-50

مسعود کوشا؛ امیدوار فرهادیان؛ سالار درافشان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


ارزیابی عملکرد جاذب طبیعی لوفا در حذف کادمیم دوظرفیتی از محیط آبی

صفحه 51-61

علی شهیدی؛ نسیم جلیل نژاد فالیزی؛ الهام جلیل نژاد فالیزی