شورزدایی با استفاده از سیستم آبیاری چگالشی، مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده

آبیاری چگالشی، ترکیبی از نمک زدایی و آبیاری-تولید آب آشامیدنی به‌طور همزمان است. با تبخیر آب شور در دستگاه تقطیر و انتقال هوای گرم و مرطوب به درون سیستم لوله‌های زیرزمینی، هوای گرم و مرطوب با دادن گرمای خود به زمین، باعث شیرین شدن آب در دیواره داخلی لوله چگالش می‌شود. با استفاده از لوله‌های زهکشی در زمین، برای انتقال هوای مرطوب به‌علت وجود سوراخ‌هایی در لوله، آب چگالش یافته به درون خاک نفوذ می‌کند. در این مطالعه سیستم آبیاری چگالشی با هدف تعیین مقدار آب آشامیدنی تولید شده با استفاده از لوله‌های معمولی دفن شده، استفاده شد. در این پژوهش آب چگالش یافته در انتهای لوله جمع‌آوری و برای آشامیدن استفاده شد. پس از انجام محاسبات و مشاهده نتایج به‌دست آمده، معلوم شد که متوسط ظرفیت تولید آب، 4 لیتر در 8 ساعت در طول 25 متر طول لوله بود که در روز اول به‌دلیل خیس کردن جدار داخلی لوله، کمتر از این مقدار بود. همچنین با بررسی دما در طول لوله، می‌توان گفت که با دور شدن از ابتدای لوله، تولید آب آشامیدنی نیز کمتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Desalination Using the Condensation Irrigation System, A Case Study of the Research Farm of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

 • Bagher Yousefi 1
 • Saeed Boroomand nasab 2
1 . PhD Student of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Prof. of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

Condensation Irrigation (CI) is a combination of simultaneous desalination and irrigation/drinking water production. As saline water evaporates in a solar distiller and the hot and humid air is transferred into an underground pipeline, fresh water will condense on the inner pipe surface due to cooling of air by the ground. The water thus condensed infiltrates into the soil through pores in the perforated drainage pipes laid in the ground to transfer the humidified air. In this study, the CI system was developed using common buried pipes to determine the amount of water produced. In this setup, condensed water is collected at the end of the pipe to be used for drinking. Observations and calculations indicated a mean water production capacity of 4 liters every 8 hours along a pipe 25m long. Less water was produced on the first day because some of the water was lost to the wetting of the internal pipe walls. Finally, examination of temperature effects revealed that water production along the pipe reduces as we move farther away from the inlet part of the pipe.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unconventional Water
 • Condensation Irrigation
 • Drinking Water
 • Desalination
 • Humid Air
 1. Shah, M., and Strong, M. (2000). Food in the twenty first century: From science to sustainable agriculture, CGIAR Secretariat, World Bank, Washington, DC.
 2. Rosegrant, M.W., Cai, X., and Cline, S.A. (2002). World water and food to 2025: Dealing with scarcity,
   Int. Food Policy Research Institute, ISBN 0-89629-646-6.
 3. Hussain, A.K.M. (2003). “Solar energy utilization in Libya for seawater desalination.” Conference Proceedings and Symposia, Proceedings at the ISES Solar World Congress, Gothenburg.
 4. Lindblom, J., and Nordell, B . (2003). “Condensation Irrigation - a system for desalination and irrigation.” Proceedings of the International Conference on Energy and Environment, (ICEE-03), Brack, Libya.
 5. Lindblom, J., and Nordell, B. (2006). “Water production by underground condensation of humid air.” J. of Desalination, 189, 248-260.
 6. Widegren, M. (1986). “Condensation irrigation, a desalination-irrigation system.” M.Sc. Thesis, Lulea University of Technology, Sweden.
 7. Nordell, B. (1987). “Design of climate system for Greenhouse in the north of Sweden.” Lulea University of Technology, Sweden.
 8. Hausherr, B., and Ruess, K. (1993). Seawater desalination and irrigation with moist air, Ingenieurbüro Ruess und Hausherr, Switzerland.
 9. Gustafsson, A.M., and Lindblom, J. (2001). “Underground condensation of humid air-a solar driven system for irrigation and drinking-water production.” MSc Thesis, Lulea University of Technology, Sweden.

10. Lindblom, J. (2006). “Condensation irrigation: Simulations of heat and mass transfer.” Licentiate Thesis, Lulea University of Technology, Sweden.

11. Lindblom, J., and Nordell, B. (2007). “Underground condensation of humid air for drinking water production and subsurface irrigation.” J. of Desalination, 203, 417-434.

12. Engineeringtoolbox. (2012). “Measuring air humidity.” <http://www.engineeringtoolbox.com/humidity-measurement-d_561.html>. (June, 6, 2012).