دوره و شماره: دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1-138 (پیاپی: 99) 
کاربرد مدل داده‌های ترکیبی در برآورد غلظت کلر آبخوان دزفول

صفحه 48-55

غزاله هادی قنوات؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سید رضا هاشمی


بررسی میزان حذف کلیفرم کل و جامدات معلق کل از پساب خروجی تصفیه‏ خانه فاضلاب شهری غرب اهواز با استفاده از سیستم تصفیه زمین-گیاه

صفحه 99-105

افشین تکدستان؛ مریم ترابی فر؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ علیرضا جعفرنژادی؛ کامبیز احمدی انگالی


یاداشت‌ فنی

حذف یون مس از پساب با استفاده از نانوجاذب بنتونیت مگنتیت سنتزشده

صفحه 106-109

غلامحسین نورمحمدی؛ علی فضلوی؛ الهام آبایی؛ غلامرضا کریمی؛ علی اکبر رحمانی