کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع آب
مدیریت پایدار منابع آب با استفاده مجدد از پساب شهری در رهیافت زمین عوارضی

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 122-135

10.22093/wwj.2021.277964.3125

سعید غفوری؛ حسین حسن پور درویشی؛ حسین محمد ولی سامانی


مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، مطالعه موردی: دشت رفسنجان

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 126-131

سید مصطفی مرتضوی؛ کریم سلیمانی؛ فرشته غفاری موفق