کلیدواژه‌ها = رنگ
فعال‌سازی خاک ‌رس قرمز برای جذب رنگ و احیای آن با فرایند فتوفنتون

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 115-125

10.22093/wwj.2022.329960.3238

ساسان فولادوندا؛ محمد قربان پور؛ محمدباقر مقیمی


حذف فنل و رنگ از لیکور سیاه فرایند خمیر کاغذ سازی به‌روش الکتروکواگولاسیون

دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 45-52

ناهید رستگارفر؛ ربیع بهروز؛ نادر بهرامی فر


ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده‌های مختلف

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 111-118

مقداد پیرصاحب؛ علی اکبر زینتی زاده؛ عبداله درگاهی


کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکرومبلاک تی از پساب

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 52-58

علیرضا رحمانی؛ محمدرضا سمرقندی