کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکرومبلاک تی از پساب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 استادیارگروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تصفیه‌پذیری پسابهای رنگی با استفاده از روش الکتروکواگولاسیون بود. به همین منظور از رنگ اریوکروم بلاک تی به‌عنوان شاخص رنگ استفاده گردید. در این تحقیق چگونگی حذف یا کاهش رنگ با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم، در زمان‌های مختلف الکترولیز (0 تا30 دقیقه) و نیز ولتاژهای مختلف (10، 20 و 30 ولت) و با فاصله الکترودها 2 و 4 سانتی‌متر وpH های 3/5 ، 7 و 11 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان ‌داد که کارایی حذف رنگ با زمان تماس و ولتاژ رابطه مستقیم و با افزایش pH و فاصله الکترودها رابطه معکوس دارد. همچنین این پژوهش بیانگر این بود که کارایی حذف رنگ در pH برابر 5/3 و در ولتاژ 30 ولت و با استفاده از جفت الکترودهای آهن و آلومینیوم و در فاصله زمانی30 دقیقه به‌ترتیب 96 و  86 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrocoagulation Treatment of Color Solution Containing Colored Index Eriochrome Black T

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Rahmani 1
  • Mohammad Reza Samarghandi 2
1 Assoc. Prof. of Environmental Health, Faculty of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences
2 Assist. Prof. of Environmental Health, Faculty of Public Health Hamedan University of Medical Sciences
چکیده [English]

The purpose of this study was to conduct an experimental investigation of decolorization of effluents by the electrocoagulation method. Removal of Eriochrome black T from solution in a batch system was investigated using different voltages (10, 20, 30 volt), electrodes (Al, Fe), electrode distances (2, 4 cm), electrolysis times (0 to 30 min.), and pH levels (3.5, 7, 11). Experimental results showed that removal efficiency depended on electrolysis time and applied current. The experiments carried out at 30V and  pH=3.5 further revealed that color removal efficiencies of Fe and Al electrodes over a period of 30 minutes were 96% and 86%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrocoagulation
  • Color
  • Fe
  • Al
  • Voltage
  • Electrode Distance
  • pH
1- Kobya, M., Demirbas, E., Can, O.T., and Bayramoglu, M. (2006b). “Treatment of levafix orange textile dye solution by electrocoagulation.” J. of Hazardous Materials, 132, 183-188.
2- Can, O. T., Bayramoglu, M., and Kobya, M. (2003). “Decolorization of reactive dye solutions by electrocoagulation using Aluminum electrodes.” Ind. Eng. Chem. Res., 42, 3391-3396.
3- Kashefialasl, M., Khosravi, M., Marandi, R., and Seyyedi, K. (2006). “Treatment of dye solution containing colored index acid yellow 36 by electrocoagulation using iron electrodes.” Int. J. Environ. Sci. Tech., 2(4), 365-371.
4- Shin, S.H., Kim, Y.H., Jung, S.K., Suh, K. H., Kang, S. G., Jeong, S.K., and Kim, H. G. (2004). “Combined performance of electrocoagulation and magnetic separation processes for treatment of dye wastewater.” Korean J. Chem. Eng., 21(4), 806-810.
5- Daneshvar, N., Ashassi-Sorkhabi, H., and Tizpar, A. (2003). “Decolorization of orange 11 by electrocoagulation method.” Separation and Purification Tech., 31, 153-162.
6- Patricia, A., C., Boralle, N., Stradiotto, N. R., Furlan, M., and Zanoni, M. V. B. (2004). “Decolourization of anthraquinone reactive dye by electrochemical reduction on reticulated glassy Carbon electrode.” J. Braz. Chem. Soc., 15(4), 587-594.
7- Daneshvar, N., Ashassi-Sorkhabi, H., and Kasiri, M. (2004b). “Decolorization of dye solution containing Acid Red 14 by electrocoagulation with a comparative investigation of different electrode connections.” J. of Hazardous Materials, 112, 55-62.
8- Bayramoglu, M., Kobya, M., Can, O., T. and Sozbir, M. (2004). “Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater.” Separation and Purification Technology, 37, 117-125.
9- Janssen, L. J. J., and Koene, L. (2002). “The role of electrochemistry and electrochemical technology in environmental protection.” J. Chemical Engineering, 85, 137-146.
10- Kobya, M., Can, O. T., and Bayramoglu, M. (2003b). “Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminum electrodes.” J. of Hazardous Materials, 100, 163-178.
11- Sengil, I.A., and Ozacar, M. (2006b). “Treatment of dairy wastewaters by electrocoagulation using mild steel electrodes.” J. of Hazardous Materials, 137, 1197-1205.
12- Han, M., Song, J., and Kwon, A. (2002). “Preliminary investigation of electrocoagulation as a substitute for chemical coagulation.” J. of Water Supply, 2(5-6), 73-76.
13- Donini, J.C. (1994). “The operating cost of electrocoagulation.” The Canadian J. of Chemical Eng., 72, 1007-1012.
14- Can, O.T., Kobya, M., Demirbas E., and Bayramoglu, M. (2006). “Treatment of the textile wastewater by combined electrocoagulation.” Chemosphere, 62, 181-187.
15- Glesceria, L. A., Greenberg E., and Eaton. A. D.(1998). Standard method for the examination of water and wastewater, 20th Ed., APHA,WEF,USA.