دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 1-85 (پیاپی: 69) 
ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک- والس

صفحه 34-44

نرگس صالح‌نیا؛ حسین انصاری؛ محمد علی فلاحی؛ کامران داوری