دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 1-110 (پیاپی: 71) 
کارایی براده آهن در حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی

صفحه 18-25

علیرضا عسگری؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ اقدس خیری؛ آذر قصری؛ فروغ واعظی


رنگ‌زدایی محلولهای آبی حاوی رنگهای راکتیو با استفاده از تابش باریکه الکترونی یونیزه کننده

صفحه 26-31

عباس بهجت؛ محمدرضا پارساییان؛ فاطمه انوری؛ منیره خیرخواه؛ محمودرضا تهامی


اثر بار آلی در تصفیه فاضلاب حاوی شیر به روش راکتور ناپیوسته متوالی

صفحه 50-56

هومن حاجی‌آبادی؛ سید محمدرضا علوی مقدم؛ سید حسین هاشمی


اثر نمکهای کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر جذب باکتری سودوموناس فلورسنس در جریان غیراشباع

صفحه 69-79

کامبیز رستمی؛ علی‌اکبر محبوبی؛ محمدرضا مصدقی؛ علی‌اکبر صفری سنجانی