کلیدواژه‌ها = جلبک
بررسی تأثیر اکسیژن‌خواهی نیتروژنی و جلبکی در ارزیابی کیفیت پساب خروجی از لاگون‌های با هوادهی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 77-84

حسن خرسندی؛ رحیمه علیزاده؛ حوریه طوسی نژاد؛ هادی پورغفار


تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 55-61

سید علیرضا مذهب؛ محمود فلاح‌زاده؛ محمد تقی قانعیان؛ جعفر رحمانی شمسی