بررسی تأثیر اکسیژن‌خواهی نیتروژنی و جلبکی در ارزیابی کیفیت پساب خروجی از لاگون‌های با هوادهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی، ارومیه

3 کارشناس شیمی، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی، ارومیه

4 کارشناس مهندسی شیمی، آزمایشگاه تصفیه‌خانه فاضلاب، میاندوآب

چکیده

در این مطالعه توصیفی، نمونه‌های پساب خروجی از برکه زلال‌ساز لاگون‌های با هوادهی شهر میاندوآب، بر اساس روشهای استاندارد، در حضور و عدم حضور بازدارنده نیتریفیکاسیون و در حالت صاف‌سازی و بدون صاف‌سازی بررسی شد. نتایج حاصله، به‌روش آنالیز واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر، با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 مورد تحلیل قرار گرفت. آزمون RMANOVA نشان داد که، میانگین سالانه اکسیژن‌خواهی پنج روزه بیوشیمیایی و شیمیایی در کلیه زوج گروههای بررسی شده، از اختلاف معنی‌داری برخوردار بوده (P<0.001) و از کل اکسیژن‌خواهی پنج روزه بیوشیمیایی پساب لاگون‌ها (61.02±30.46) 97/44 درصد به‌عنوان اکسیژن‌خواهی بیوشیمیایی کربنه پنج روزه جلبکی، 58/43 درصد آن به‌عنوان اکسیژن‌خواهی بیوشیمیایی پنج روزه نیتروژنی، و 45/11 درصد آن به‌عنوان اکسیژن‌خواهی بیوشیمیایی کربنه پنج روزه محلول می‌باشند. آزمون‌های همبستگی مشخص نمود که اکسیژن‌خواهی شیمیایی جلبکی و اکسیژن‌خواهی بیوشیمیایی کربنه پنج روزه جلبکی، با مواد معلق همبستگی مستقیم داشته و ضرایب همبستگی آنها به‌ترتیب 87/0 و 47/0 است و آنالیز واریانس نیز همبستگی‌های مذکور را تأیید نمود (P<0.001). بنابراین، عدم توجه به اکسیژن‌خواهی نیتروژنی و جلبکی، صحت ارزیابی کیفیت پساب لاگون‌ها و تفسیر عملکرد تصفیه‌خانه را دچار ابهام می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Nitrogenous and Algal Oxygen Demand Effect on Quality Evaluation of Effluent from Aerated Lagoons

نویسندگان [English]

  • Hassan khorsandi 1
  • Rahimeh Alizadeh 2
  • hooriye toosinejad 3
  • hadi poorghafar 4
1
2 Urmia Medical Sciences University
3
4
چکیده [English]

In this descriptive study, samples of the effluent from the maturation pond following the Miandoab aerated lagoons were measured in accordance with Standard Methods. The measurements were done with and without filtration in the presence and absence of nitrification inhibitor. The results were analyzed using repeated measures analysis of variance by SPSS version 16. The analysis of variance indicated significant differences in the annual mean five-day biochemical and chemical oxygen demand within paired groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Treatment
  • Algae
  • Nitrification
  • Aerated Lagoon
  • Biochemical Oxygen Demand
1. Tchobanoglus, G., Burton, F.L., and Stensel, H.D. (2003). Wastewater engineering (Treatment and reuse), 4th Ed., McGraw- Hill Inc.
2. Gerardi, M.H. (2002). Nitrification and denitrification in the activated sludge process, Wiley-Interscience, New York.
3. Bitton, G. (1999). Wastewater microbiology, Wiley liss, N.Y.
4. Rich, L. G. (1999). High performance aerated lagoon systems, American Academy of Environmental Engineers, Annapolis MD.
5. Mara, D., and Pearson, H. (1998). Design manual for waste stabilization ponds in mediterranean countries, Lagoon Technology International Ltd., Leeds, England.
6. Hall, J.C., and Foxen, R. J. (1983). “ Nitrification in the BOD test increases POTW noncompliance.” J. Wat. Pollut. Control Fed., 55(12), 1461-1469.
7. Yong, J. C. (1973). “Chemical methods for nitrification control.” J. Wat. Pollut. Control Fed., 45(4), 637-646.
8. Barth, E. F. (1981). “To inhibit or not to inhibit: That is the question.” J. Wat. Pollut. Control Fed., 53(11), 1651-1652.
9. Dague, R. E. (1981). “Inhibition of nitrogenous BOD and treatment plant performance evaluation.” J. Wat. Pollut. Control Fed., 53(12), 1738-1741.
10. Chapman, K., James, H., and Muirhead, W. (1991). “Minimizing the impact of nitrification in the BOD5 test.” Operations Forum, 8(9), 1-11.
11. Ramaraj, R.,  Tsai, D. D.W., and Chen, P. H. (2010).  “Algae growth in natural water resources.” J. of Soil and Water Conservation, 42 (4), 439-450.
12. Griffith S., and Erick, W. (2009). “Removal and utilization of wastewater nutrients for algae biomass and biofuels.” All Graduate Thesis and Dissertations, Utah State University, Paper 631.
13. Federation of Canadian Municipalities and National Research Council. (2004). Optimization of lagoon operation, NRC.CNRC, Canada, 13-15.
14. APHA, AWWA, WEF. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater, 21st Ed., New York.
15. Sperling.M.V.(2007). Waste stabilization ponds, IWA, UK.