بررسی قابلیت صدف دوکفه‌ای آنودونتا سیگنه‌آ در کاهش غلظت نیترات و فسفات در دو سیستم باز و بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقیانوس شناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تخلیه پسابهای ناشی از فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در منابع آب سطحی، باعث پایین آمدن کیفیت آب می‌شود. فسفات و نیترات از جمله عوامل آلوده کننده موجود در این پسابها می‌باشند. استفاده از صدف برای حذف این عوامل از جمله روشهای تصفیه بیولوژیکی است. صدف آنودونتا سیگنه آ (Anodonta cygnea) در میان صدفهای آب شیرین، یکی از انواع مهم صدفهای فیلتر کننده می‌باشد. هدف اصلی انجام این پژوهش، بررسی میزان جذب ذرات معلق و حذف مواد محلول توسط این صدف بود. به منظور بررسی توانایی صدف آنودونتا سیگنه آ در کاهش غلظت فسفات و نیترات چندین صدف از این گونه، در درجه حرارت 19 تا 20 درجه سانتی‌گراد و در دو سیستم باز و بسته مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در سیستم باز نشان داد که با افزایش تعداد جلبکها، میزان قابل توجهی از مواد محلول یعنی فسفات و نیترات توسط این جلبکها به منظور تأمین نیازهای حیاتی، کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که متوسط کارایی در سیستم تلفیقی صدف و جلبک در مورد جذب نیترات 76/3 درصد و در مورد جذب فسفات 75/3 درصد بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده احتمال دارد که بتوان صدف آنودونتا سیگنه آ را به عنوان یکی از عوامل تصفیه کننده طبیعی در فاضلابها مطرح نمود و به شکل عملی از نتایج این آزمایش‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Phosphate and Nitrate Removal Capacity of Anodonta cygnea (Unionidae) in Open and Closed Systems

نویسندگان [English]

  • Arash Javanshir 1
  • Mojgan Jandaghi 2
1 Associate Prof. of Oceanography, Department of Natural Resources, University of Tehran
2 M.Sc. in Environmental Sciences, Department of Environmental & Energy, Tehran Research & Science Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Discharge of agricultural and industrial effluents into surface water resources cause water quality degradation. The swan mussel (Anodonta cygnea) is one of the most important fresh water suspension feeders that can be used for the purpose of pollutant reduction. In order to evaluate the capability of A. cygnea in the reduction of nitrates and phosphates in municipal wastewater, several breeds & Rhyter culture medium were investigated. The results obtained from the open system showed that the growing fresh algae were capable of removing a considerable portion of the dissolved materials. The combined system of mussels and algae had an average nitrate removal efficiency of 76.3% and a phosphate removal efficiency of 75.3%. Based on our results, this breed of mussels may be recommended as a crucial organism in biological wastewater treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Treatment
  • Filtration Rate
  • Phosphate and Nitrate Removal
  • Algae
1- غنی‌زاده اردی، ق.( 1378 ). بررسی حذف مواد آلی و مغذی از فاضلاب شهری در راکتور ناپیوسته متوالی و محیط گرانول کربن فعال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 2- 20.
2- Green, R. H., Bailey, R. C., Hinch,S. G., Metcalfe, J. L., and Young, V. H. (1989). “Use of freshwater mussels (Bivalvia : Unionidae) to monitor the nearshore environment of lakes.” Journal of Great Lakes Research. 7(8), 635-644.
3- Javanshir, A. (2001). “Influence of labratrema minimus (Trematoda: Digenea) on filtration rate performance of edible cockle Cerastoderma edule in The extreme temprature & salinity conditions
( An invitro experiment).”Iranian Journal of Fisheries Sciences, 3(2), 73-94.
4- Jorgensen,C. B.(1990). Bivalve filter feeding: Hydrodynamics, bioenergetics, physiology and ecology, Olsen and Olsen, Fredensborg.
5- Bayne, B. L., Hawkins, A. J. S., and Navarro, E. (1987).“Feeding and digestion by the mussel Mytilus edulis (Bivalvia:Mollusca) in mixture of silt and algal cells at low concentrations.” J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 6(8), 1-22.
6- Stenton-Dozey, J. M. E., and Brown, A. C. (1992).“Clearance and retention efficiency of natural suspended particles by the rock-pool bivalve Venerupis corrugatus in relation to tidal availability.” Mar. Ecol. Prog. Ser., 5(6), 175-186.
7- Javanshire, A. (1999).“Effects de quelques parasites (Digenea) sur la dynamique des populations et la physiologie Respiratoire de la coque Cerastoderma edule (Mollusque Bivalve) dansle Basin D' Arcachon.” Ph.D.Thesis, Paris 6 University,France. 102.
8- Bricelj, V. M.,and Malouf, R. E. (1984). “Influence of algal and suspended sediment concentrations on the feeding physiology of the hard clam Mercenaria mercenaria.” Mar.Biol., 3(8), 155-165.
9- Guillard, R. R. L., and Rhyter, J. H. (1962). “Studies of marine planktonic diatoms. I. Cyclotella  nana Hustedt & Detonula Confervacea(Cleve).” Can. J. Micrbiol., 2(6), 229-239.
10- Franson, M. A. (1995). Standard methods for the examination of water & wastewater, American Public Health Association,Washington, D.C.