تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

2 کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهداشت آب، شرکت آب و فاضلاب استان یزد

3 عضو هیئت علمی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

4 کارشناس دفتر آمار و اطلاعات استانداری یزد

چکیده

این تحقیق در سال 1386با هدف بررسی تأثیر تغییرات بار آلی، pH ، هدایت الکتریکی فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر حذف مواد آلی در برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد انجام شد. در طول این مطالعه از ورودی, خروجی برکه بی‌هوازی و خروجی تصفیه‌خانه، به‌طور هفتگی نمونه‌برداری مرکب 24 ساعته انجام گردید و مقدار EC، BOD5، pH، COD و TSS اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج این آزمون‌ها میزان حذفBOD5  ، COD ، TSS و باکتری‌های کلیفرم مدفوعی در خروجی تصفیه‌خانه به‌ترتیب 64/9, 44/9 , 62/2 و 99/96 درصد بود و در نمونه‌های مورد آزمون تخم نماتودهای روده‌ای مشاهده نشد. مقایسه میزان BOD5 و COD در نمونه‌‌های فیلتر نشده نشان داد که حدود 52 درصد  BOD5و 57 درصد COD در نمونه‌های فیلتر شده ناشی از توده‌های جلبکی و مواد آلی معلق در پساب بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات بار آلی ،pH ، EC ورودی و تغییر فصل سال بر حذف مواد آلی تأثیری ندارد؛ به‌طوری که درصد حذف BOD5 در تمام فصول سال تقریباً یکسان است. مقایسه مقدار EC در ورودی و خروجی نشان داد که به‌دلیل تبخیر، میزان EC در خروجی سیستم تصفیه نسبت به ورودی افزایش یافته است. به‌علاوه بر اساس بررسی انجام شده، گونه‌های جلبکی غالب موجود در پساب تصفیه‌خانه فاضلاب یزد شامل فیتوکونیس، کلرلا و انابنا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Organic Load, pH, and EC Variations of Raw Wastewater and Weather Condition on the Efficiency of Yazd Stabilization Ponds

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Mozaheb 1
  • Mahmoud Fallahzadeh 2
  • Mohammad Taghi Ghaneian 3
  • Jafar Rahmani Shamsi 4
1 Faculty Member of Civil Engineering Dept., Islamic Azad University, Yazd branch, Yazd
2 Water and Wastewater Laboratory Expert, Yazd Water and Wastewater Company, Yazd
3 Faculty Member of Yazd University of Medical Sciences, Dept. of Environmental Health, Yazd
4 Member of Statistics and Information Office in Yazd Provincial Government, Yazd
چکیده [English]

This study investigates the effects of organic load, pH, and EC variations of raw wastewater as well as the effect of weather condition on organic removal in Yazd wastewater Stabilization Ponds (2007). During the course of this study, composite samples were collected from the inlet and outlet of the anaerobic pond and the final effluent to measure such quality parameters as BOD5, COD, TSS, EC, and pH.  BOD5, COD, TSS, and Fecal coliform removal efficiencies in the final effluent were found to be 64.9%, 44.9 %, 62.6 %, and 99.96%, respectively. No intestinal nematode egg was observed. Comparison of BOD5 and COD concentrations in the filtered and non-filtered samples showed that 52% of the BOD5 and 57% of the COD in the final effluent, respectively, were due to the presence of algal mass and organic suspended solids in the non-filtered samples. The results showed that variations in organic load, pH, EC as well as seasonal weather variations had no effects on organic removal and that the removal of BOD5 was almost constant. Effluent EC was higher than influent EC. This phenomenon can be related to the evaporation rate in wastewater stabilization ponds. The survey of algae in the final effluent showed that the major species of algae were Phytoconis, Chlorella, and Anabaena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weather Condition
  • Organic Load
  • Wastewater Stabilization Ponds
  • Algae
  • Yazd
1- Nelson, K., Cisneros, B., Tchobanoglous, G., and Darby, D. (2004). “Sludge accumulation, characteristics, and pathogen inactivation in four primary waste stabilization ponds in central Mexico.” Wat. Res., 38,  111-127.
2- سازمان بهداشت جهانی (1375). برکه‌های تثبیت فاضلاب ( اصول طراحی و اجرا )، مترجم : ندافی، ک., نبی زاده، ر., چاپ اول، انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی نص، تهران.
3- مارا , د .(1377). راهنمای طراحی برکه‌های تثبیت فاضلاب در ایران، مترجم : شقاقی , ش. , انتشارات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
4- موحدیان عطار، ح.، بینا، ب.، اربابی، م. (1374). ”بررسی راندمان برکه های تثبیت در حذف تخم انگلها و کلیفرم‌های مدفوعی. “م. آب و فاضلاب، 15، 2-11.
5- Ensink, J., Mukhtar, M., Hoek, W., and Konradsen, F. (2007). “Simple intervention to reduce mosquito breeding in waste stabilization ponds.” Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,  101, 1143-1146.
6- Peng, J. F., Wang, B. Z., Song, Y., Yuan, P., and Liu, Z. (2007). “Adsorption and release of phosphorus in the surface sediment of a wastewater stabilization pond.” Eco. Eng., 31, 3192-3197.
7- Kouraa, A., Fethi, F., Fahde, A., Lahlou, A., and Ouazzani, N. (2002). “Reuse of urban wastewater treated by a combined stabilization pond system in Benslimane (Morocco).” Urban Water, 4, 373-378.
8- واحد آمار شرکت آب و فاضلاب استان یزد، 1386.
9- مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب. (1382). گزارش بازنگری مطالعات مرحله اول تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد،
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب، اصفهان.
10- واحد آمار اداره کل هواشناسی استان یزد ایستگاه سینوپتیک یزد، 1386.
11- APHA., AWWA., WPCF. (2005). Standard methods for examination of water and wastewater, 21th Ed., Washington. D.C.
12- Torres, J. J.,  Soler, A., Saâez, J., and Llorens, M. (2000). “Hydraulic performance of a deep stabilisation pond fed at 3.5 m depth.” Wat. Res., 34 (3), 1042-1049.
13- Abbas, H., Nasr, R., and Seif, H. (2006). “Study of waste stabilization pond geometry for the wastewater treatment efficiency.” Eco. Eng., 28, 25-34.
14- Agunwamba, J. C. (2001). “Effect of tapering on the performance of waste stabilization ponds.” Wat. Res., 35 (5), 1191-1200.
15-Fernandez, A., Tejedor, C., and Chordi, A. (1992). “Effect of different factors on the die-off of fecal bacteria in a stabilization pond purification plant.” Wat. Res., 26 (8), 1093-1098.
16- کیوانی، ن. (1382). ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی، معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ اول، انتشارات دایره سبز، تهران.
17- Muñoz, R., and Guieysse, B. (2006). “Algal–bacterial processes for the treatment of hazardous contaminants: A review.” Wat. Res., 40, 2799-2815.
18- یار قلی، ب.، و هانی، ه. (1380). ”آبیاری قطره ای با پساب برکه‌های تثبیت فاضلاب و حل مشکل گرفتگی قطره چکان. “م. آب و فاضلاب، 37، 50-57.
19- Dalu, J. M., and Ndamba, J. (2003). “Duckweed based wastewater stabilization ponds for wastewater treatment (a low cost technology for small urban areas in Zimbabwe.” Physic. Chem., 28, 1147-1160.