نویسنده = حسین محمد ولی سامانی
شبیه‌سازی و تحلیل پدیده فرونشست زمین با استفاده از نظریه Poroelasticity (مطالعه موردی: دشت تهران- شهریار)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1-20

10.22093/wwj.2022.321484.3215

سیدحمیدرضا حسینی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی؛ حسین محمد ولی سامانی


مدیریت پایدار منابع آب با استفاده مجدد از پساب شهری در رهیافت زمین عوارضی

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 122-135

10.22093/wwj.2021.277964.3125

سعید غفوری؛ حسین حسن پور درویشی؛ حسین محمد ولی سامانی


افزایش راندمان محاسباتی روش نشت‌یابی تحلیل معکوس جریان گذرا با استفاده از مدل جایگزین کریجینگ

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-11

10.22093/wwj.2019.168274.2812

سعید سرکمریان؛ علی حقیقی؛ سید محمد اشرفی؛ حسین محمد ولی سامانی