شبیه‌سازی و تحلیل پدیده فرونشست زمین با استفاده از نظریه Poroelasticity (مطالعه موردی: دشت تهران- شهریار)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی عمران- منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس، تهران، ایران

چکیده

برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث افت سطح آب و افزایش تنش وارده به ذرات خاک می‌شود که این موضوع منجر به فرونشست سطح زمین می‌شود. دشت بحرانی شهریار طی سالیان گذشته تحت تأثیر پدیده فرونشست بوده است. وجود شریان‌های حیاتی، مناطق اقتصادی، زیارتی و نظامی آن را به منطقه‌ای استراتژیک تبدیل کرده که هزینه عواقب زیان‌بار ناشی از فرونشست را دو چندان می‌کند. در این پژوهش، روش جدیدی به‌‌منظور پیش‌بینی و تحلیل فرونشست، تحت عنوان ماژول Poroelasticity نرم‌افزار COMSOL که از حل هم‌زمان معادلات مربوط به حرکت سیال در محیط متخلخل و تغییر شکل مکانیکی بهره می‌برد، استفاده شد. خروجی مدل عددی طی سال‌های 1382 تا 1398 در 24 نقطه با برداشت‌های ترازیابی، تصاویر تداخل‌سنجی راداری Sentinel 1 صحت‌سنجی و مقایسه شد. ضریب تعیین 97/0 نشان‌دهنده هم‌بستگی قابل قبولی بین مقدار داده‌ها، تطابق خوب تصاویر تداخل‌سنجی با نقشه پهنه‌های فرونشست حاصل از داده‌های نرم‌افزار و نزدیک شدن مقدار مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب کارایی به سمت صفر و 1 بود. نتیجه کلی مدل‌سازی عددی المان محدود نشان داد که نرخ متوسط فرونشست در طول سال 1410 به‌علت فشرده شدن متوالی لایه‌های بالایی سفره آبخوان، با آهنگ کمتری، حدود 19/13 سانتی‌متر و در نقاطی که ضخامت لایه‌های ریزدانه افزایش می‌یابد به 38/18 سانتی‌متر خواهد رسید. همچنین دامنه تغییرات تراز آب‌ زیرزمینی در بازه زمانی، جنس زمین و تعداد واحدهای زمین‌شناسی از جمله عوامل مؤثر بر الگو و نرخ فرونشست بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation and Analysis of Land Subsidence Phenomenon Using Poroelasticity Theory (Case Study: Tehran-Shahriar Plain)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Reza Hosseini 1
  • Seyed Habib Mousavi Jahromi 2
  • Hossein Mohammad Vali Samani 2
1 PhD. Candidate, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Tehran, Iran
2 Prof., Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Indiscriminate extraction of underground water sources causes a drop in the water level and an increase in the stress on the soil particles, which leads to the subsidence of the earth's surface. Shahryar's critical plain has been affected by the phenomenon of subsidence for the past few years. The existence of vital arteries, economic, pilgrimage and military areas has turned it into a strategic area, which doubles the cost of the harmful consequences of subsidence. In this research, a new method is used to predict and analyze subsidence, under the title of Poroelasticity module of COMSOL software, which uses the simultaneous solution of equations related to fluid movement in porous media and mechanical deformation. The output of the numerical model was validated and compared between 2003 and 2019 at 24 points with the alignment observations, the Sentinel 1 radar interferometric images. The correlation coefficient of 0.97 indicates an acceptable correlation between the data values, the good matching of the interferometric images with the maps of the subsidence zones obtained from the software data and the approach of the squared values of the mean squared error and the efficiency coefficient towards zero and one was obtained. The general result of the finite element numerical modeling showed that the average rate of subsidence during the year 2031 due to the successive compression of the upper layers of the aquifer, with a lower rate, about 13.19 cm and in the places where the thickness of the fine-grained layers increased, He finds that it will reach 18.38 cm. Also, the range of changes in the underground water level in the period of time, the type of land and the number of geological units are among the factors affecting the subsidence pattern and rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidence
  • Shahriar Plain
  • Poroelasticity
  • Aquifer Level Changes
  • Type of Land
Biot, M. A. 1955. Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid. Journal of Applied Physics, 26, 182-185.
Biot, M. A. 1956. General solutions of the equations of elasticity and consolidation for a porous material. Journal of Applied Mechanics, 23(1), 91-96.
Biot, M. A. 1962. Mechanics of deformation and acoustic propagation in porous media. Journal of Applied Physics, 33, 1482-1498.
Guo, H., Wang, L., Cheng, G. & Zhang, Z. 2015. Groundwater-abstraction induced land subsidence and groundwater regulation in the North China Plain. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, 372, 17-21.
Hsieh, P. A. 1996. Deformation-induced changes in hydraulic head during ground‐water withdrawal. Groundwater, 34, 1082-1089.
Hu, R., Yue, Z., Wang, L. U. & Wang, S. 2004. Review on current status and challenging issues of land subsidence in China. Engineering Geology, 76, 65-77.
Janbaz Fotmi, M., Kholghi, M., Abdeh Kolahchi, A. & Roostaei, M. 2020. Investigation of land subsidence due to changes in groundwater water level using radar differential interferometry method- a case study of Qazvin province. Iran-Water Resources Research, 16(3), 133-147. (In Persian)
Lashkaripour, G., Ghafouri, M. & Rostami Barani, H. 2009. Investigation of the causes of fissure formation and subsidence in the west of Kashmar plain. Geological Studies, 1(1), 95-111. (In Persian)
Mahmoudpour, M. 2015. The role of interaction of engineering geological features and groundwater abstraction in the mechanism and pattern of land subsidence in the southwest of Tehran. Engineering Geology, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran. (In Persian)
Mahmoudpour, M., Khamehchiyan, M., Nikoudel, M. R. & Ghassemi, M. R. 2013. Characterization of regional land subsidence induced by groundwater withdrawals in Tehran, Iran. JGeope, 3(2), 49-62.
Mohammad Khan, S., Ganjian, H., Grossi, L. & Zanganeh Tabar, Z. 2020. Evaluation of the effect of groundwater depletion on subsidence using radar images, study area, Qorveh plain. Geographical Data Quarterly, 28(112), 219-229. (In Persian)
Multiphysics, C. 2015. Comsol Multiphysics, Software Guide Version 5.1.
Nadiri, A., Monafi Azar, A. & Khamehchian, M. 2018a. Comparison of aquifer subsidence vulnerability in southwestern Tehran plain with simple weighting model and genetic algorithm. Journal of Kharazmi Earth Sciences, 4(2), 199-212. (In Persian)
Nadiri, A., Taheri, Z., Barzegari, G. & Dedeban, K. 2018b. Providing a framework for estimating aquifer subsidence potential using genetic algorithm,. Iran-Water Resources Research, 14(2), 182-194. (In Persian)
Papi, R., Attarchi, S. & Soleimani, M. 2020. Analysing time series of land subsidence in the west of Tehran Province (Shahriar Plain) and its relation to groundwater discharge by InSAR technique. Geography and Environmental Sustainability, 10(1), 109-128. (In Persian)
Sharifi Kia, M. 2010. Investigation of the consequences of subsidence phenomenon in residential lands and plains of Iran. Journal of the Iranian Geological Engineering Association, 3(3-4), 43-58. (In Persian)
Sharifi Kia, M. & Nikta, M. 2011. Measurement and extraction of hazards resulting from subsidence in residential lands of Greater Tehran. The First Seminar on Spatial Analysis of Environmental Hazards in Tehran, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran. (In Persian)
Shemshaki, A., Bolourchi, M. J. & Entezam Soltani, I. 2005. Study of land subsidence in Tehran-Shahriar plain. 9th Soil Science Congress of Iran. Tehran, Iran. (In Persian)
Taheri Tizro, A. 2008. Groundwater. Razi University Press, second edition. Kermanshah, Iran. (In Persian)
Tehran Regional Water Company, 2020. Inventory of the third Period of Piezometers and Wells in Operation of Tehran-Shahriar Aquifer, Tehran, Iran. (In Persian)
Tehran Regional Water Company, 2016. Artificial rechrge studies through wide open wells in Tehran-Shahriar plain, The 15th Iranian National Hydraulic Conference, Tehran, Iran. (In Persian)
Terzaghi, K. 1925. Principles of soil mechanics, IV-Settlement and consolidation of clay. Engineering News-Record, 95, 874-878.
Tran, D. H., Wang, S. J. & Nguyen, Q. C. 2022. Uncertainty of heterogeneous hydrogeological models in groundwater flow and land subsidence simulations–a case study in Huwei Town, Taiwan. Engineering Geology, 298, 106543.
Verruijt, A. 2018. Numerical and analytical solutions of poroelastic problems. Geotechnical Research, 5, 39-50.
Xiong, W. 2010. Applications of Comsol multiphysics software to heat transfer processes. PhD. Thesis, Arcada University of Applied Sciences, Helsinki, Fanland.
Zeng, C. F., Wang, S., Xue, X. L., Zheng, G. & Mei, G. X. 2021. Evolution of deep ground settlement subject to groundwater drawdown during dewatering in a multi-layered aquifer-aquitard system: insights from numerical modelling. Journal of Hydrology, 603, 127078.
Zhang, Q. L., Chen, Y. X., Jilani, G., Shamsi, I. H. & Yu, Q. G. 2010. Model Avswat apropos of simulating non-point source pollution in Taihu lake basin. Journal of Hazardous Materials, 174, 824-830.