نویسنده = مرضیه وحید دستجردی
تعیین راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS) در دو سیستم تانک هوادهی با بستر ثابت (FBAT) و لجن فعال متداول (CAS)

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 49-56

اصغر ابراهیمی؛ حسین پورمقدس؛ حسین موحدیان؛ محمد مهدی امین؛ مرضیه وحید دستجردی؛ الهام حسینی


بررسی دترجنت‌ها در زاینده رود

دوره 8، شماره 1، خرداد 1376، صفحه 30-38

10.22093/wwj.1997.174005

محمدرضا شاهمنصوری؛ محمدمهدی امین؛ مرضیه وحید دستجردی