دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 1-96 (پیاپی: 63) 
امکان‌سنجی کاربرد شناورسازی با هوای محلول برای پیش تصفیه آب رودخانه کارون

صفحه 13-23

نعیم بنی سعید؛ نعمت‌ا... جعفرزاده؛ فرامرز ترکیان؛ غازی عیدان


بازیابی پساب حاصل از شست وشوی فیلترهای تصفیه خانة آب با روش شناورسازی با هوای محلول

صفحه 24-30

محمدحسن محمودیان؛ محمدمهدی امین؛ محمدرضا شاهمنصوری؛ محمد قاسمیان


بررسی تأثیر عوامل مختلف بر کارآیی روش اولتراسونیک در تصفیـه پساب ثانویه

صفحه 31-38

سکینه حدادی؛ سیمین ناصری؛ فروغ واعظی؛ امیرحسین محوی؛ رامین نبی‌زاده


بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد الفین پتروشیمی بندر امام

صفحه 39-49

سیما سبز‌علی‌پور؛ نعمت‌ا... جعفرزاده؛ مسعود منوری؛ زهره مجتهدزاده