دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 1-80 (پیاپی: 62)