ارزیابی صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده ازح قطعات کاهنده مصرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی- اجتماعی موجب افزایش تقاضای آب شهری شده است. به طور معمول، مصرف آب خانگی اصلی‌ترین بخش مصرف آب شهری را تشکیل می‌دهد. از جملة مؤثرترین اقدامات برای صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی، استفاده از قطعات و تجهیزاتی می‌باشد که بدین منظور طراحی شده‌اند. در این مقاله، استفاده از قطعات کاهنده مصرف شامل سرشیر و سردوش کم مصرف آب، در سطح شهر کاشان مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از میان مشترکین خانگی شهر کاشان دو گروه 40 تایی شاهد و تیمار به ‌صورت تصادفی انتخاب شد. قطعات کاهنده مصرف در منازل گروه تیمار نصب گردید و مصرف آب دو گروه در یک دوره یک ماهه بررسی شد. طبق نتایج تحقیق، نصب این قطعات حدود 22 درصد مصرف آب خانگی را کاهش می‌دهد. بررسی تقاضا و تأمین آب شهر کاشان در سالهای آینده نشان می‌دهد که استفاده از این قطعات در سطح شهر می‌تواند نیاز به اجرای طرحهای آینده تأمین آب را تا 6 سال به تأخیر اندازد. برآورد نسبت سود به هزینه استفاده از این روش صرفه‌جویی برای شهر کاشان در حدود 5/8 به 1 می‌باشد. در انتها، رضایت مصرف‌کنندگان از کیفیت کارکرد قطعات نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Residential Water Conservation due to Using Low-Flow Fixtures

نویسندگان [English]

  • Ahmad Maleki Nasab 1
  • Ahmad Abrishamchi 2
  • Massoud Tajrishy 3
1 MSc., Dept. of Civil Engineering, Sharif University of Technology
2 Professor of Civil Engineering, Sharif University of Technology
3 Associate Professor of Civil Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Increasing population and socioeconomic development have led to increased urban water demand. Residential use forms the principal portion of urban water consumption. One of the most effective residential water conservation measures is using low-flow fixtures and devices designed for this purpose. In this paper, conservation results of using low-flow fixtures including low-flow showerheads and faucet aerators are evaluated in the city of Kashan. For this purpose, two groups of 40 households were randomly selected as experimental and control groups. The fixtures were installed in the houses of the experimental group and water consumption was measured over one month. Results indicate that retrofitting with these fixtures reduces residential water consumption by about 22 percent. Projections of Kashan’s future water demand and supply indicate that using these fixtures by Kashan residents can delay the need for new water supply projects by up to 6 years. Cost-benefit ratio of this conservation measure for Kashan is estimated to be 5.8 to 1. Finally, user satisfaction of retrofitting with these fixtures is evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low-Flow Fixtures
  • Water conservation
  • Residential Water Consumption
  • Demand management
  • user satisfaction
1- Baumann, D.D., Boland, J.J., and Hanemann, W.M. (1998). Urban water demand management and planning, McGraw-Hill, Inc., New York.
2- Cheng, C.L. (2002). “Study of the inter-relationship between water use and energy conservation for a building.” J. Energy and Buildings, 34(3), 261-266.
3- Lant, C.L. (1993). “Social acceptability of water conservation in Springfield, Ill.” J. American Water Works Association, 85(8), 85-89.
4- Day, D., and White, S. (2003). “Minimum performance standards for showerheads in Australia- the benefits and the barriers.” J. Water Science & Technology: Water Supply, 3(3), 239–245.
5- Whitcomb, J.B. (1990). “Water use reductions from retrofitting indoor water fixtures.” Water Resources Bulletin, 26(6), 921-926.
6- Shamsi, M., and Bonjar, G.H.S. (2004). “Evaluation of a new device, automated showerhead on water conservation in bath showers.” American J. of Applied Sciences, 1(4), 273-275.
7- Anderson, D.L., and Nero, W.L. (1993). “The impact of water conservation fixtures on residential water use characteristics in Tampa Florida.” Proc. of Conserve 93; The new water agenda, ASCE, AWRA, and AWWA, Las Vegas, 611-628.
8- Hwang, B.H. (2003). “The cost-effectiveness of retrofitting sanitary fixtures in restrooms of a university building.” MSc. Thesis, Hanyang University, Korea.
9- Vankamamidi, N.R. (2004). “Assessment of user satisfaction of restrooms with existing toilet fixtures and new low consumption fixtures.” MSc. Thesis, Jawaharlal Nehru Technological University, India.
10- Donald, E.A., and Billings, R.B. (1996). “Water-price effect on residential and apartment low-flow fixtures.” J. Water Resource Planning and Management, 122(1), 20-23.
11- نظرزاده، م.، ابریشم‌چی، ا.، و تجریشی، م. (1382). ”ارزیابی نگرش و نیات رفتاری شهروندان کاشان نسبت به آب شهری.“ م. آب و فاضلاب، 46، 21-28.
12- لِه وی، پ. س.، و لِمی شو، س. (1381). نمونه‌گیری: روشها و کاربردها، ترجمه گیتی مختاری امیرمجدی، مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، چاپ اول، تهران.