بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

برکه تثبیت یکی از روشهای تصفیه فاضلاب می‌‌باشد. فاضلاب موجود در برکه‌های تثبیت به لحاظ سرشار بودن از مواد آلی، محل رشد تعداد زیادی از حشرات آبزی است. با توجه به اهمیت این جانوران در چرخه تبدیل مواد آلی، این پژوهش جهت شناسایی حشرات آبزی برکه تثبیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1384 صورت گرفت. این تحقیق به روش توصیفی در طی 9 بار نمونه‌گیری از چهار گوشه هر برکه تکمیلی انجام شد و حدود 1032 نمونه لارو, پوره و بالغ جمع‌آوری گردید. نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه به وسیله میکروسکوپ استریو و کلید شناسایی مورد تشخیص قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در این برکه‌ها دو بالان به میزان 52 درصد, ناجوربالان 24 درصد, سخت‌ پوستان کوچک12 درصد, کنه‌های آبزی9/5 درصد, قاب بالان 0/77 درصد, عنکبوتهای شکارچی اطراف برکه 0/67 درصد و زنبورهای شکارچی اطراف برکه 0/58 درصد و آسیابکها و سنجاقکها به میزان 0/48 درصد وجود دارند. از راسته‌های دو بالان خانواده‌های کایرونومیده و کولیسیده، از ناجوربالان خانواده‌های کاریکسیده و نوتونکتیده، از سخت‌پوستان سیکلوپس, از کنه‌های آبزی خانواده هیدروآکاریده, از قاب بالان خانواده هیدروفیلیده, از بال غشائیان خانواده وسپیده و از آسیابکها و سنجاقکها ،خانواده آشنیده شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna Aquatic Insects in the Sewage Stabilization Ponds of Kashan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Rooholah Dehghani 1
  • Mohammadbagher Miranzadeh 2
1 Assistant Prof. of Environmental Health, Kashan University of Medical Sciences
2 Associate Prof. of Environmental Health, Kashan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Stabilization pond is a sewage treatment method. Being rich in organic matter, sewage is a favorable habitat for a variety of aquatic insects. Given the importance of these insects in the organic transformation cycle, this stabilization was carried out in 2005 in order to identify the aquatic insects living in the stabilization ponds ofKashanUniversityof Medical Sciences. For the purposes of this descriptive study, 9 series of sampling were performed and 1032 of larva, nymphs, and adults were collected from the four corners of each pond and sent to the laboratory for identification. The samples were identified using stereo-microscope and morphological identification keys. The species identified included Diptera (52%), Hempitera (24%), Ciclopodidade (12%), Hydroacarina (9.5%), Coleptera (0.77%), Aranida (0.67%), Hymenoptera (0.58%), and Odonata (0.48%). The families identified in the samples from the stabilization ponds under study involved Chironomidae and  Culicidae from the Diptera order; Corixidae, Notonectidae, Cupepodae, and Copepodidae from the order Hemiptera; Hydrophilidae from the order Coleptera; Aranidae from the order Aranida; Vospidae from the order Hymenoptera; and Ashnidae the order Odonata.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Insect
  • Aquatic
  • Stabilization pond
  • Sewage
  • Kashan
1-Merrit, R. W., and Commius, K. W. (1996). An introduction of the aquatic insects of North America, 3rd Ed.,Kendall, Hunt .Dubugue,LA, 320.
2- Foil, L. D.(1998). “Tabanids as vectors of diseasr agents.” Parasitology Today, 5,88-96.
3- Chae, S. J., Pusterla, N., Johnson, E., Derock, E., Lawler, S. P., and Madigan, J. E. (2000). “Infection of aquatic insects whit trematode metacercariae carry Ehrlichia risticii, the case of potomac house fever.” Journal of Medical Entomology, 37(4), 619-625.
4-De Villiers, P. C. (1987). “Simulium  dermatitis in man clinical and biological feartures in south African.” African Medical Journal, 71, 523-525.
5- ندافی، ک.، و نبی زاده، ر. (1375). برکه تثبیت فاضلاب، انتشارات فیض، تهران، 174.
6-میران زاده ، م. ب. (1383). برکه های تثبیت فاضلاب، انتشارات مرسل، کاشان، 160.
7-Miranzadeh, M. B.(2005). “Removal of pathogenic organisms from the effluent of an activated sludge system using maturation pond.” J. of Sciences, 5 (2), 230-240.
8- زعیم، م. (1365). فون پشه های کاشان و اهمیت آن در رابطه با بهداشت انسان، مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران، 39.
9-دهقانی، ر.، الماسی، ح.، و اسدی، م.  ع. (1383). فون حشرات آبزی کاشان. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 8 (32)، 24-29.
10- تیرگری، س. (1375). پراکندگی، وفور و کلید شناسایی خانواده سنجاقکهای ایران.م. انجمن حشره شناسان ایران، 5(1)، 49-54.