جداسازی میکروارگانیسم‌های هالوفیل و هالوتولرانت از دریاچه بختگان و اثر فاکتورهای فیزیکی‌-شیمیایی بر فراوانی آنها

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیولوژی، دانشگاه آزاد آسلامی واحد جهرم

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

دریاچة ناحیة حفاظت شدة بختگان، پناهگاه حیات وحش بوده و از نظر زیست‌محیطی و اکولوژیک اهمیت بسیار زیادی دارد. دریاچه مذکور از تنوع خاصی از نظر باکتری‌های هالوفیل و هالوتولرانت برخوردار است. طبق آزمایش‌های انجام شده، از بین شش جنس موجود در خانواده هالوباکتریاسه، چهار جنس هالوآرکولا، هالوباکتریم، هالوکوکوس و هالوفراکس جداسازی گردیدند. از بین جنس‌های جدا شده بیشترین تعداد مربوط به هالوباکتریم با میانگین 54 درصد و کمترین آن هالوفراکس با میانگین 4 درصد بود. باکتری‌های‌ هالوتولرانت جدا شده متعلق به جنس‌های سودوموناس، فلاوباکتریم، میکروکوکوس و باسیلوس بودند که بیشترین تعداد متعلق به جنس سودوموناس با میانگین 72 درصد است. همچنین میزان کلیفرم‌های کل از کلیفرم‌های مدفوعی در دریاچه بیشتر بود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهند که از نظر میانگین تعداد کلنی باکتری‌های هالوفیل و هالوتولرانت جدا شده، فقط در ایستگاههای طَشک و گُمبان با هم یکسان‌اند و اختلاف ایستگاه ده‌زیر با طشک و گمبان معنی‌دار است. همچنین با افزایش غلظت نمک و pH آب بر تعداد کلنی‌های هالوفیل افزوده ولی با افزایش میزان اکسیژن محلول از تعداد آنها کاسته می‌شود. در مورد باکتری‌های هالوتولرانت با افزایش غلظت نمک و pH آب از تعداد کلنی‌ها کاسته و با افزایش میزان اکسیژن محلول بر تعداد آنها افزوده می‌گردد. اثر افزایش غلظت نمک، pH و اکسیژن محلول بر تعداد کلیفرم‌های کل و مدفوعی، مانند هالوتولرانت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of Halophilic and Halotolerant Microorganisms from the Bakhtegan Lake and the Effect of Physicochemical Factors on Their Frequency

نویسندگان [English]

  • Farshid Kafilzadeh 1
  • Hossien Javid 2
  • Mohammad Kargar 2
1 Assistant Prof., Azad Islamic University, Jahrom Branch
2 Former Grad. Student of Microbiology. Azad Islamic University, Jahrom Branch
چکیده [English]

 The lake in the protected Bakhtegan zone is the shelter to wildlife and very important from an ecological and environmental viewpoint. The lake has a unique diversity in terms of Halophilic and Halotolerant bacteria. Based on our experiments, from among the six genera of Halobacteriaceae, only the four Halobacterium, Haloarcula, Halococcus, and Haloferax genera were isolated, the greatest frequency (mean: 54%) belonging to Halobacterium and the least frequency (mean: 4%) belonging to Haloferax among the isolated genera. The Halotolerant bacteria isolated included Pseudomonas sp., Flavobacterium sp., Micrococcus sp. and Bacillus sp. genera. The greatest number of Halotolerant bacteria isolated from the lake water was Pseudomonas (mean: 72%). Furthermore, the number of total coliforms was greater than the number of fecal coliforms. Statistical analysis revealed that Halophilic and Halotolerant colonies had the same mean numbers only at Tashk and Gomban sampling sites but that the mean numbers obtained at Dehzir sampling site was significantly different from those obtained at the former two. It was also found that increasing salt concentration and pH level increased the number of halophilic colonies while increased levels of dissolved oxygen decreased their numbers. Salt concentration, pH level, and DO level had similar effects on the number of total and fecal coliform colonies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtegan Lake
  • Halophilic Bacteria
  • Halotolerant Bacteria
  • Total Coliforms
  • Fecal Coliforms
 1- کاشف، م. ح.، (1372). تالاب های ایران. اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس.
2- Kunte, H. (1995). “Halophilic microorganisms.” Can. J. Microbiol., 48, 185-197.
3- Madigan, M., and Oren, A. (1999). “Thermophilic and halophilic extremophils.” Curr. Opin. Micro., 2, 265-269.
4- Golinski, E. A. (1995). “Osmoadaptation in bacteria.” Adv. Micro. Physiol., 37, 273-284.
5- Reed, R. (1993). “Microbs in extreme environment.” Can. J. Microbiol., 43, 588-599.
6- Manual of oceanographic observation and pollutant analysis methods (MOOPAM). (1999). ROPME.,Kuwait.
7- Holt, J., and Krieg, N. (1994). Bergey`s manual of determinative bacteriology, 9th Ed., Williams and Wilkins, ASM-Washington, D.C.
8- Gorshkova, N. (2003). “Marinobacter excellens sp.nov., isolation from sediments of the sea of Japan.” Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 53 , 2073-2078.
9- Greenbery, A.(1992). Standard methods for examination of water and wastewater, 18th Ed., American Public Health Association.
10- Forsyth, M. P., and Shindler, D. B. (1971). “Salt tolerance of intertidal marine bacteria.” Can. J. Microbiol., 17, 825-828.
11- Galinski, E. A., and Truper, H. G. (1994). Microbial behaviour in salt –stressed ecosystems.” FEMS Microbiol. Rev, 15, 95-108.
12- Brisou, J., Courtois, D., and Denis, F. (1997). “Microbiological study of a hyper saline lake in French Somali land.” Appl. Microbiol., 27, 819-822.