دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 1-100 (پیاپی: 60) 
ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب

صفحه 22-28

کریم مظفریان؛ سید سیاوش مدائنی؛ محمد خشنودی


طراحی و بهره‌برداری بهینه از سیستم ذخیره سیکلی توده‌ای

صفحه 41-54

لیلا استاد رحیمی؛ عبداله اردشیر؛ عباس افشار


یاداشت‌ فنی

کاربرد نرم‌افزار MIKE21 در روندیابی جریان رودخانه جزر و مدی زهره

صفحه 89-96

علی کرمی‌ خانیکی؛ مسعود گودرزی؛ مرتضی دهقانی؛ سید فرهاد موسوی