ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

آرسنیک عنصری است که در ترکیبات پوسته زمین وجود دارد و غلظتهای زیاد آن در آب آشامیدنی می‌تواند سبب سرطان پوست ،ریه و دیگر بیماریها شود. متأسفانه بعضی از مناطق روستایی و شهری استان کردستان از جمله شهر دلبران دارای آرسنیک بالاتر ازppb  70 می‌باشد که بالاتر از حد استاندارد جهانی است. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر استفاده از غشاءها جهت حذف آرسنیک از آب بوده است. بنابراین برای بررسی عملی تأثیر غشاءها در حذف آرسنیک، از پنج نوع غشاء به نامهای PVD ,  TFC-SR ، FT30 ،TFC-ULP و BW30 استفاده شد که غشای TFC-SR با توجه به دو پارامتر شار خروجی و درصد حذف آرسنیک آن که بالای 95 درصد بود، به عنوان بهترین غشاء انتخاب شد. پارامترهای فشار ، دما و pH  بر روی این غشاء آزمایش شد و شرایط بهینه فشار برابر 10 بار و pH برابر 7/75 به دست آمد. در ضمن مشخص شد با بالا رفتن دما، شار خروجی غشاء و پس‌دهی آرسنیک افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Reverse Osmosis in Arsenic Removal from Water

نویسندگان [English]

  • Karim Mozafarian 1
  • Seyyed Syavosh Madaeni 2
  • Mohammad Khoshnodie 3
1 MSc, Chemical Engineering, Sistan & Balochestan University, Zahedan
2 Faculty Member, Department of Chemical Engineering, Razi University of Kermanshah
3 Faculty Member, Department of Chemical Engineering, Sistan & Balochestan University, Zahedan
چکیده [English]

Arsenic exists in compounds present in the Earth's crust in various concentrations. High concentrations of arsenic in drinking water may cause skin and lung cancers or other diseases. Unfortunately, in some urban and rural areas inKurdistanProvince(e.g., Delbaran), arsenic concentrations of above 70 ppb are observed in groundwater resources, which is higher than EPA standards. The objective of this study was to evaluate the effects of using membranes for arsenic removal from drinking water. To study the practical effects of different membranes on arsenic removal, five types of membranes, namely, PVD, TFC-SR, FT30, TFC-ULP, and BW30, were used. Based on the two parameters of effluent flux and arsenic removal efficiency (which was above %95), TFC-SR was selected as the best membrane. Atmospheric pressure, temperature, and pH were the parameters tested for this membrane to obtain an optimum atmospheric pressure of 10 bars and an optimum pH level of 7.57. Results also showed that higher temperatures increased both the effluent flux and arsenic removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARSENIC
  • Reverse Osmosis
  • Drinking Water
  • Removal
1- “Arsenic and compounds.”<http://www.scorecard.org/chemical-rofiles/html/arsenic.html> (Feb. 19,2004).
2- Department of Human Services.(2002). Health effects information, Technical Bulletin environmental toxico logy section.
3-“Chemical properties of arsenic- Health effect of arsenic-Environmental effects of arsenic.”
< http://www.lenntech.com/periodic-chart-element/As-en.htm>(Feb. 19, 2004).
4-Karim, M.(2000). “Arsenic in groundwater and health problems in Bangladesh.” Water Research, 34(1), 304-310.
5-“Arsenic treatment and arsenic removal.”
< http://www.sererntrentservices.com/water_purification/filtration_products/arsenic. jsp>(Feb. 19, 2004).
6- Chang, S.D., and Bellmay, W.D. (1994). “Removal of arsenic by enhanced coagulation and membrane technology.” critical issues in water and wastewater treatment, National Conference on Environmental Engineering, S. David Chang, Hector Ruiz, William D. Bellmay, Carl W. Spangenberg, and Debra L. Clark, eds., New York, 632-639 .
7 - پور مقدس، ح.، کرد مصطفی پور، ف.، علیدادی، ح.، و حیدری، غ. ح. (1383). حذف آرسنیک آب با استفاده از پراکسید هیدروژن و کلراید فریک . م. علمی- پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت محیط، 1، 53-60.
8- “Revers osmosis.” < http://www.henrywater filters . com/ osmosis.htm>(Feb. 19, 2004).
9-“Drinking water treatment reverse osmosis.”
<http://www.  http://ianrpubs.unl.edu/waterg1490.htm>(Feb. 19, 2004).
10- مدائنی، س.س. (1381 ). غشاءها و فرآیندهای غشایی ، چاپ اول، انتشارات طاق بستان.
11-“Arsenic-removing membrane gains ETV.” <www.filsep.com> (Dec. 8, 2001).
12- Waypa, J. J. , Elimelch, M., and Hering, J. G. (1997). “Arsenic removal by RO and NF membranes.” J. American Water Works Association, 89(10), 102-114.
13- Moretti, C. (2002). Point-of use reverse osmosis treatment for removal of arsenic from drinking water,MontanaWaterCenter.
14- Ning, R.Y. (2002). “Arsenic removal by reverse osmosis desalination.” J. Desalination, 143(3), 237-241.
15- مسافری، م. (1384) . بررسی عوارض ناشی از آرسنیک در آب استان کردستان و روشهای حذف آن از آب آشامیدنی. پایان نامه دکترا، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.