دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 1-95 (پیاپی: 59) 
مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران

صفحه 12-28

عبدالرحیم صلوی تبار؛ مهدی ضرغامی؛ احمد ابریشم‌چی


مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته: مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب

صفحه 52-62

وحید مهران؛ محمدهادی افشار؛ سید جمشید موسوی؛ احمد ملک‌پور


بررسی اثر تیمارهای خاک بر منحنی رخنه باکتری اشریشیاکلی آزاد شده از کودهای آلی مختلف

صفحه 63-74

ستار زند سلیمی؛ علی‌اکبر محبوبی؛ محمدرضا مصدقی؛ منوچهر رشیدیان؛ مظفر فیروزمنش