دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 1-84 (پیاپی: 57) 

مقاله پژوهشی

استفاده از فرآیند انعقاد در بهینه‌سازی حذف مواد آلی طبیعی در آبهای با کدورت پایین

صفحه 2-7

علیرضا مصداقی‌نیا؛ محمد طایفه رفیعی؛ امیرحسین محوی؛ فروغ واعظی