کاهش آلودگی پساب صنعتی توسط جلبک‌ سبز(اسپیروژیر) و جلبکهای سبز- آبی (اسیلاتوریا و آنابنا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 استاد یار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد فلاورجان

3 استاد گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این‌ تحقیـق‌ اثر جلبکهای سبز و سبز- آبی در کاهش بار آلودگی فـاضلابهای‌ صنعتی‌ با استفاده‌ از بـرکه‌های‌ تثبیت‌ مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق از سه‌ جلبک آنابنا، اسیلاتوریا و اسپیروژیر  و پساب‌ کارخانه‌های‌ روغن‌ نباتی‌ ناز،  قند و کشتارگاه‌ اصفهان استفاده‌ گردید. نمونه‌های‌ جلبکی،‌ جمع‌آوری و خالص‌ شده‌ و به‌ نمونه‌های‌ فاضلاب‌ جمع آوری شده در برکه اضافه گردید و پس‌ از گذشت‌ زمانهای‌ 15، 20 و 55 روز، پارامترهای pH ، BOD5 وCOD در این فاضلابها اندازه‌گیری‌ شد. تجزیه‌ و تحلیل‌ آماری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ نوع‌ فاضلاب‌، جلبک‌، زمان‌ ماند و اثر متقابل‌ آنها بر کاهش‌ BOD5 و COD در سطح‌ یک‌ درصد معنی‌دار می‌باشد. ولی تغییرات pH در اثر تیمارهای مختلف در همه حالات فوق‌الذکر معنی‌دار نیست. نتایج‌ حاصل‌ از مقایسه‌ میانگینها نیز بیانگر این‌ نکته‌ است‌ که‌ نمونه‌های‌ تیمار شده‌ با جلبک‌ نسبت‌ به‌ شاهد دارای BOD5  وCOD کمتری‌ است‌ که‌ در این‌ میان‌ جلبکهای‌ آنابنا و اسیلاتوریا از جلبکهای‌ سبز-آبی‌ نسبت‌ به‌ جلبک‌ اسپیروژیر از جلبکهای‌ سبز اثر بیشتری‌ را نشان‌ می‌دهد. با افزایش‌ زمان‌ ماند، پارامترهای‌ فوق‌الذکر نسبت‌ به‌ شاهد، کاهش بیشتری نشان می‌دهد. مقادیر کاهشBOD5 و COD در شاهد(بدون‌ استفاده‌ از جلبک‌) قابل‌ توجه‌ و متأثر از زمان‌ ماند و نوع‌ فاضلاب‌ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction of High Organic Loading of Industrial Wastewater Using Green Algae (Spirogyra Sp.) and Blue- Green Algae (Oscillatoria Sp. and Anabaena Sp.)

نویسندگان [English]

  • Akbar Mostajeran 1
  • Sima Yahyabady 2
  • Gitti Emtiazi 3
1 Associate Professor of Biology Dept., University of Isfahan
2 Assistant Professor of Biology Dept., Azad University of Falavarjan
3 Professor of Biology Dept., University of Isfahan
چکیده [English]

In this research the effects of algae on reduction of organic loading of industrial wastewaters were evaluated using stabilization ponds. For this reason, the blue-green algae (Oscillatoria sp. and Anabaena sp.) and green algae (spirogyra sp.) were collected, purified, identified and then added to the wastewater samples collected from slaughterhouse, sugar plant and vegetable oil refinery. The wastewater parameters such as pH, BOD5 and COD were measured at four different intervals of 15, 20 and 55 days. The data were analyzed using ANOVA and the Duncan's multiple test range to compare the mean values. The results indicated that the effects of different treatments (wastewater, algae or retention time) and their interactions are not statistically significant on pH of the wastewaters; however, the BOD5 and COD were affected significantly by different treatments and their interactions. Although the BOD5 and COD of treated samples with algae have lower values with respect to BOD5 and COD's of the controls, the Anabanea sp. and Osilatoria sp. are more effective on reducing BODand COD of wastewater compared to spirogyra sp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algae
  • Spirogyra
  • Oscillatoria
  • Anabaena
  • BOD5
  • COD
  • Industrial Wastewater
1- Cave, S. (1991). “A green revolution down at the sewer ponds.” J. Our Planet, 3,10-11.
2- ترکیان، ا.،  موحدیان، ح.، امینی، م. م.، و سید صالحی، م. (1376).” کاربرد فرآیند UASB در کاهش بار آلودگی فاضلاب کشتارگاه اصفهان.“ م. آب و فاضلاب،22، 13-23.
3- فرزاد کیا، م. (1383). ”بررسی کارآیی برکه‌های تثبیت در تصفیه فاضلاب کشتارگاه شهر کرمانشاه.“ م. آب و فاضلاب، 51، 10-15.
4- محسن، ا.، و  بازاری، ح. (1380). ”تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کارخانه شیر پاستوریزه ‌ساری با روش  SBR. “ م. آب و فاضلاب، 39، 28-32.
5- ترابیان، ع.، و مهجوری، م. (1383). ”بررسی وضعیت فاضلابهای صنعتی- تولیدی در صنایع استان تهران. م. آب و فاضلاب، 50، 34-44.
6- ناهید، پ.، و کاظمی، ا. (1383). ”بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسم‌ها در تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای نفتی پالایشگاه تهران. “ م. آب و فاضلاب، 50، 23-28.
7- قیصری، ع. (1380). ”تغییرات اکسیژن محلول در برکه‌های تثبیت اختیاری. “ م.آب و فاضلاب، 39، 33-37.
8- احمدی، م.، تجریشی، م.، و ابریشم‌چی،ا. (1384). ”مقایسه فنی و اقتصادی روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنایع قند در ایران. “ م. آب و فاضلاب، 53، 54-61.
9- Oswald, W.J. (1995). “Ponds in the 21st century. ” J. Water Sci. and Technology, 31 (12), 1-8.
10- گلونیا، ا.ا. ترجمه قاسمی، م. (1365).استخرهای تثبیت فاضلاب، انتشارات سازمان جهانی بهداشت.
11- Dinges, R. (1982). Natural systems for water pollution control, Van Nostrand Reinhold, Environmental Engineering Series, New York.
12- دهقان، م. (1363). برکه‌های تثبیت در پولادشهر، کمیته تحقیقات آب و خاک اصفهان.
13- قیصری، ع. (1363). تاریخچه به وجود آمدن برکه‌های تثبیت، کمیته تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان.
14- Aziz, M.A. (1993). “Industrial wastewater treatment using an activated algae reactor.”
J. Water Sci. and Technology, 28 (?),71-76.
15- Kruzic, A.P. (1994). “Natural treatment systems.” J. Water Environ. Research, 66 (?),
357-361.
16- Lee, R.E. (1989). Phycology, 2nd Ed., Cambridge University Press.
17- Polprasert, C., and Sookhanick, S. (1995). “Upgrading of facultative ponds to treat a toxic organic wastewater.” J. Water Sci. and Technology, 31 (12), 201-210.
18- Gebhardt, J., and Nierzwicki, S. (1991). “Identification of a common cyanobacterial symbiont associated with Azolla sp. through molecular and morphological characterization of free living and symbiotic cyanobacteria.” J. APPl. Envir. Microbiology, 57 (5), 2141-2146.
19- Christopher, S.L., Chapman, D.j., and Kremer, B.P. (1988). Experimental phycology, Cambridge University Press.
20- Holt, J. G., Krieg, N.R., Sneath, P.H.A., Staley, J. T., and Williams, S.T. (1994). Bergey's manual determinative bacteriology, 9th Ed., Williams and Wilkins, Baltimore, USA.
21-APHA. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater, 21st Ed., APHA Press, Washington DC.
22- Reed, Sc., Crites, R.W., and Middlebrooks, E.J. (1995). Natural systems for waste management and treatment, 2nd Ed., 75-90, Mc Graw- Hill, New York.
23- Tarlan, E., Yetis, U., and Dilek, F.B. (2002). “Algal treatment of pulp and paper industry wastewater in SBR system.” J. Water Sci. & Technology, 45(12), 151- 158.
24- Tarlan, E., Dilek, F.B., and Yetis, U. (2002). “Effectiveness of algae in the treatment of a wood–based pulp and paper industry wastewater.” J. Bioresource Technology, 84(1), 1-5.
25- Gupta, V.K., Shirvastava, A.K., and Jain, N. (2001). “Biosorption of chromium (VI) from aqueous solutions by green algae Spirogyra Species.J. Water Res., 35(17), 4072-85.
26- Qiang, Hu., Waster Hoff, P., and Vermaas, W. (2000). “Removal of nitrate from ground water by cyanobacteria: Quantitative assessment of factors influencing nitrate uptake.” J. Appl. Envir. Microbiol., 66(1), 133-139.
27- Mehta, S.K., and Gaur, J.P. (2001). “Removal of Ni and Cu from single and binary metal solutions by free and immobilized Chlorella Vulgaris.European J. of protistology, 37(3), 261-271.
28- Vijayaraghavan, K., Raj Jepan, J., Palanivelu, K., and Velan, M. (2004). “Copper removal from aqueous solution by marine green algae Ulva reticulate.” Electronic J. of Biotechnology, 7(1), 61-71.