بررسی اثر فاضلابهای شهری بر تنوع گونه‌ای و پراکنش شکم پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه خلیج فارس

2 کارشناس آزمایشگاه مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس

چکیده

به منظور بررسی تأثیر فاضلابهای شهری منطقه بوشهر بر تنوع و غالبیت ساختار اجتماعات شکم پایان منطقه بین جزر و مدی و شناخت گونه‌های شاخص بیولوژیکی و نهایتاً ارزیابی اثرات این فاضلابها، طی بهار 1381 لغایت زمستان همان سال، از هفت ایستگاه تحت ریزش فاضلاب شهری و یک ایستگاه فاقد آلودگی فاضلاب (شاهد)، مجموعاً 1056 نمونه کفزی جمع‌آوری و پس از جداسازی و تثبیت، شناسایی گردیدند. نمونه‌برداری در بخشهای صخره‌ای با استفاده از کوادرات50×50 سانتی‌متر و کاردک فلزی و در سواحل ماسه‌ای با استفاده از یک نمونه‌بردار مغزه‌گیر تا عمق 5 سانتی‌متر صورت گرفت. در این بررسی مجموعاً25 گونه متعلق به 16 خانواده از شکم پایان مورد شناسایی قرار گرفتند. از یافته‌های بسیار مهم این بررسی، معرفی گونه‌های Planaxis sulcatus و Cerithidea cingulata به عنوان شاخص بیولوژیکی مناطق آلوده می‌باشد. نتایج حاصله از این بررسی حاکی از آلودگی بسیار بالای سواحل مورد بررسی به مواد آلی ناشی از فاضلاب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Municipal Wastewater Effluent Effects on Intertidal Zone Gastropod Communities of Boushehr City Coastal Area

نویسندگان [English]

  • Amir Vaziri Zadeh 1
  • Seyyed Abdolmajid Hosseyni 2
1 Academic Member, Persian Gulf University
2 Researcher, Persian Gulf Research and Study Center
چکیده [English]

In order to investigate the effects of Boushehr municipal wastewater on the structural diversity and dominance of Gastropods' colonies in intertidal zones, to understand the species of the biological indices, and finally to assess the impacts of the sewage, samples were taken from 7 stations affected by the sewage and from one station without any sewage pollutants (reference station), from March 2002 to February 2003. For the purposes of this study, 1056 benthos were collected, separated, fixed, and then identified. Samples were taken using a 50×50 cm quadrate, a scraper in rocky beds, and a core sampler in sandy beaches to a depth of 5 cm. In this study, 25 species relating to 16 families of gastropods were identified. An important finding was that the species Planaxis sulcatus and Cerithidea cingulata were identified as the biological indices of the polluted areas. The results of this study revealed high pollution in these coasts due to organic materials resulting from the sewage disposal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal wastewater
  • Gastropods
  • Intertidal Zone
  • Pollution
  • Diversity
  • Dominance
  • Boushehr
1- Balasubramanian, H.(1999). Acts of coastal pollution, 1st Ed., Annamalai University Press, 10 – 18.
2- Nybakken, J.W. (1995). Marine biology, an ecological approach, 3rd Ed.,HarperCollinsCollege publishers,California, 328-438.
3- Webber, B., and Thurman, J. (1995). Marine biology, 1st Ed., Blackwell Scientific Publ. co.,London, 145-180.
4- Welch, E.B. (2003). Ecological effects of wastewater, 1st Ed., E&FN Spon Publ. co.,London, 142-187.
5- اهدایی، ب. (۱۳۶۷). آمار تجربی عمومی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز، 320- 350.
6- نیکویان، ع. (1376). بررسی تراکم، پراکنش، تنوع و تولید ثانویه بی‌مهرگان کفزی (ماکروبنتوزها) در خلیج چابهار“.پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
7- Holmes, N.A., and McIntyre, A. (2004). Methods for the study of marine benthos, 2nd Ed., IBP Handbook, NO. 16,Oxford, 148-192.
8- Gray, J. (2002). The ecology of marine sediments, 1st Ed., Cambridge University Press, 100-120.
9- Clesceria, L. S., Greenberg, A.E., and Eaton, A. D., eds.(1998). Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, WEF, AWWA, 20th  Ed.,Washington DC., 528-748.
10- Abbott, A., et al. (2000). Compendium of sea shells, 2nd Ed., Madsen Publishing associated, 215 – 450.
11- Jones, D.A. ( 1986). A Field guide to the sea shores of Kuwait and the Persian Gulf, 1st Ed., University of Kuwait, Bland Ford Press, 140 -157.
12- Kira, T. (1965). Shells of the western Pacific in color, Hoiko Sha Publ. co.Osaka, 118 -148.
13- Tirmizi, N.M.(1982). Illustrated key to families of Pakistani marine mollusks, University Grants Commission Publications,Karachi, 1-257.
14- Ludwig, J.A., and Reynolds, J.F. (1988). Statiscal ecology, A primer on methods and computing, 1st Ed., John Wiley & Sons publ.Co., 145-250.
15- Andrew, S.Y., Sigvaldadottir, E., and Helgason, G.V. (1996). Macrofauna: polychaeta, mollusks, and crustacean In: Methods for the examination of organism diversity in soils and sediment, 3rd Ed., Hall, G.S., UNESCO Press,Cambridge, 345-450.
16- Pearson, T.H., and Rosenberg, R. (1990). “Macrobenthic succession relation to organic enrichment and pollution of marine environment.” Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 16, 229-311.
17- Raffaelli, D., and Karakssis, I., and Galloway, A. (1991). “Zonation schemes on sandy shores: A multivariate approach.” J.exp. Mar. Biol. Ecol., 148, 241-253.
18- Raffaelli, D., and Hawkins, S. (1996). Intertidal ecology, 1st Ed., Chapman & Hall,London, 300-350.