دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 19، آذر 1375، صفحه 2-67 

مقاله علمی

برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها

صفحه 2-14

10.22093/wwj.1996.173956

محمد کارآموز؛ آزاده استاد رحیمی؛ بنفشه زهرایی؛ حمیدرضا صفوی