گفتگو با آقای دکتر احمد ابریشمچی(سردبیر محترم مجله)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1996.173979

عنوان مقاله [English]

A Conversation with Dr. Ahmed Abrishamchi (Respected Editor-in-chief of the Magazine)