دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، بهمن 1370، صفحه 2-67 

مقاله علمی

قاهره حیات دوباره می یابد

صفحه 55-59

10.22093/wwj.1992.173458

کمیته تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان