مصاحبه با دکتر ناصر رازقی( دانشیار دانشکده بهداشت- دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1992.173453

عنوان مقاله [English]

Interview with Dr. Naser Razaghi (Associate Professor, Faculty of Health, University of Tehran)