اندازه گیری و الگوسازی تغییرات کیفی آب در شبکه های توزیع و کاربرد عملی نتایج به دست آمده

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1992.173454

عنوان مقاله [English]

Measurement and Modeling of Water Quality Changes in Distribution Networks and Practical Application of the Obtained Results

نویسنده [English]

  • Hamid Movahedian