دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، شهریور 1370، صفحه 2-70 

مقاله علمی

لزوم تصفیه فاضلاب صنایع فرآورده های گوشتی

صفحه 44-53

10.22093/wwj.1991.173339

;کمیته تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان


مصاحبه و گفت و گو

Images: Public and Self

صفحه 64-64

10.22093/wwj.1991.173343

جان بی مانیون