واکنش فوتوشیمیایی تسریع شده تخریبی حشره‌کش استامیپیرید بر روی نانوذرات نقره/ برمید نقره تحت نور مرئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

تخریب و تصفیه آلاینده‌های محیط زیستی به کمک فرایندهای فوتوکاتالیزوری بر پایه ترکیبات نیمه رسانای فعال تحت نور مرئی و انرژی خورشیدی روش جدیدی است که در این راستا در دهه‌های اخیر، طیف گسترده‌ای از نانوساختارهای جدید سنتز، معرفی و به‌کار گرفته شده‌اند. از مهم‌ترین آلاینده‌ها، ساختارهای فعال ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و مصارف خانگی نظیر حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها هستند. این آلاینده‌ها به‌واسطه سمیّت ذاتی و داشتن گروه‌های عاملی و پیوندهای سیر نشده، تحت تابش خورشیدی در محیط‌های آبی تجزیه می‌شوند و آلاینده‌های ثانویه‌ای ایجاد می‌کنند که اکثرا سرطان‌زا هستند و حیات اکوسیستم را در درازمدت به خطر می‌اندازند. در این پژوهش نانوذرات برمید نقره با ریخت‌شناسی کروی یک شکل به روش رسوبدهی شیمیایی با استفاده از مایع یونی مناسب (به‌عنوان منبع هالید) سنتز، با روش‌های XRD، BET، DRS، وSEM شناسایی و فعالیت آن‌ها در راستای حذف آلاینده استامیپیرید تحت نور مرئی، بررسی شد. آنالیز XRD به‌خوبی حضور فاز کریستالی ماده مورد نظر را تأیید کرد. همچنین آنالیز DRS به‌صورت تقریبی میزان نوار انرژی نیمه رسانا را تخمین زد و فعال بودن آن در ناحیه مرئی را تأیید کرد. نتایج آزمایش‌های فوتوکاتالیزوری نشان داد نانوفوتوکاتالیزور سنتز شده قادر است در کمتر از 12 ساعت، آلاینده را به میزان قابل توجهی از محیط حذف کند، همچنین سرعت واکنش از معادله سینتیکی شبه مرتبه اول پیروی کرد و ثابت سرعت معادل h145/0 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accelerated Photochemical Degradation of Acetamipirid Insecticide Over the Ag/AgBr Nanospheres under Visible Light

نویسندگان [English]

  • Mohsen Padervand 1
  • Elham Jalilian 2
1 Assist. Prof. Dept. of Chemistry, Faculty of Science, University of Maragheh, Maragheh, East Azarbayjan, Iran
2 Former Graduate Student, Dept. of Chemistry, Faculty of Science, University of Maragheh, Maragheh, East Azarbayjan, Iran
چکیده [English]

During the last decades, removal of wastewaters using visible active photocatalytic systems has attracted great attention which led to development of various nanostructured photocatalysts toward purification. Among such contaminants, products including those used in agricultural applications like insecticides and pesticides are of great importance. In this project, the unique Ag/AgBr nanospheres were prepared by a facile single-step co-precipitation method in the presence of 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide ([BMIM]Br) ionic liquid (IL) and CTAB as the halide source and surfactant, respectively. The products were well characterized by X-ray diffraction powder (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS), and nitrogen adsorption-desorption isotherms (BET). The XRD pattern confirmed the presence of both AgO and AgBr crystalline phases in the structure well. In addition, the SEM micrographs indicated that the sample has the spherical morphology and the particles size is below 100 nm. According to the photocatalytic experiments, the product was very efficient for the degradation of acetamipirid insecticide solutions under visible light. Also, the results implied that the photoreaction obeyed first order kinetic and the rate constant was evaluated to be 0.145 h-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetamipirid
  • Photocatalyst
  • AgBr
  • Wastewater
  • Visible Light
Ahmad, J. & Majid, K. 2018. Enhanced visible light driven photocatalytic activity of CdO-graphene oxide heterostructures for the degradation of organic pollutants. New Journal of Chemistry, 42, 3246-3259.
Chen, L., Cai, T., Cheng, C., Xiong, Z. & Ding, D. 2018. Degradation of acetamiprid in UV/H2O2 and UV/persulfate systems: a comparative study. Chemical Engineering Journal, 351, 1137-1146.
Demirci, S., Dikici, T., Yurddaskal, M., Gultekin, S., Toparli, M. & Celik, E. 2016. Synthesis and characterization of Ag doped TiO2 heterojunction films and their photocatalytic performances. Applied Surface Science, 390, 591-601.
Elahifard, M. R., Rahimnejad, S., Haghighi, S. & Gholami, M. R. 2007. Apatite-coated Ag/AgBr/TiO2 visible-light photocatalyst for destruction of bacteria. Journal of the American Chemical Society, 129, 9552-9553.
Guo, C., Song, L., LI, Y. & Zhang, S. 2018. Synthesis of V5+‐doped Ag/AgCl photocatalysts with enhanced visible light photocatalytic activity. Applied Organometallic Chemistry, 32(4), e4237.
Hu, Z., Quan, H., Chen, Z., Shao, Y. & Li, D. 2018. New insight into an efficient visible light-driven photocatalytic organic transformation over CdS/TiO2 photocatalysts. Photochemical and Photobiological Sciences, 17, 51-59.
Hua, C., Dong, X., Wang, Y., Zheng, N., Ma, H. & Zhang, X. 2018. Synthesis of a BiOCl 1− x Br x@ AgBr heterostructure with enhanced photocatalytic activity under visible light. RSC Advances, 8, 16513-16520.
Padervand, M. 2016a. Facile synthesis of the novel Ag [1-butyl 3-methyl imidazolium] Br nanospheres for efficient photodisinfection of wastewaters. Chemical Engineering Communications, 203, 1532-1537.
Padervand, M. 2016b. Visible-light photoactive Ag-AgBr/α-Ag3VO4 nanostructures prepared in a water-soluble ionic liquid for degradation of wastewater. Applied Nanoscience, 6, 1119-1126.
Padervand, M. 2017a. Ionic liquid mediated synthesis of AgBr–Ag3PO4 nanostructures as highly efficient visible-light photocatalysts. Materials Research Innovations, 21, 279-285.
Padervand, M. 2017b. Well-supported Ag3VO4–AgBr nanostructures for visible light-driven treatment of wastewaters. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism, 42, 251-258.
Tang, Y., Jiang, Z., Deng, J., Gong, D., Lai, Y., Tay, H. T., et al. 2012. Synthesis of nanostructured silver/silver halides on titanate surfaces and their visible-light photocatalytic performance. ACS Applied Materials and Interfaces, 4, 438-446.
Tao, S., Yang, M., Chen, H., Zhao, S. & Chen, G. 2018. Continuous synthesis of Ag/AgCl/ZnO composites using flow chemistry and photocatalytic application. Industrial and Engineering Chemistry Research, 57, 3263-3273.
Tian, L., Sun, K., Rui, Y., Cui, W. & An, W. 2018. Facile synthesis of an Ag@AgBr nanoparticle-decorated K4Nb6O17 photocatalyst with improved photocatalytic properties. RSC Advances, 8, 29309-29320.
Wang, N., Shi, L., Yao, L., Lu, C., Shi, Y. & Sun, J. 2018. Highly improved visible-light-induced photocatalytic performance over BiOI/Ag 2CO3 heterojunctions. RSC Advances, 8, 537-546.
Zhan, S., Hou, Q., Li, Y., Ma, S., Wang, P., Li, Y. et al. 2018. AgBr/g-C3N4 nanocomposites for enhanced visible-light-driven photocatalytic inactivation of Escherichia coli. RSC Advances, 8, 34428-34436.
Zhang, D., Wang, F., Cao, S. & Duan, X. 2018. Investigation on enhanced photocatalytic degradation of bisphenol A with bismuth oxyiodide catalyst using response surface methodology. RSC Advances, 8, 5967-5975.