بررسی فرضیات منحنی کوزنتس محیط زیستی (مطالعه موردی آلودگی آب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

3 پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بین‎المللی انرژی، تهران

چکیده

در میان آلودگی‎های ‎محیط زیستی، آلودگی آب از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است، زیرا مقدار این منبع حیاتی در جهان تقریباً ثابت است و آلودگی آن به شدت بر سلامت انسان اثر می‎گذارد. از این‌رو ارتباط تولید و آلودگی آب به عنوان شاخصی از تخریب محیط زیست قابل اثبات است به‏گونه‎ای که می‎توان فرایند آن را در قالب فرضیات محیط زیستی کوزنتس تحلیل نمود. بر این اساس می‎توان گفت مراحل اولیه رشد اقتصادی با آلودگی آب همراه است و در سطوح بالاتر درآمد سرانه این روال معکوس می‎شود. روش بررسی این مطالعه شیوه داده تابلویی است. در مقاله حاضر فرضیات محیط زیستی کوزنتس در دو حالت و برای دو گروه کشور مورد بررسی قرار گرفت: گروه اول: تولید ناخالص داخلی سرانه و گروه دوم: سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص رشد اقتصادی، برای گروه منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. مطابق نتایج حاصل از مدل فرضیه کوزنتس در هر دو حالت، شاخص بودن تولید ناخالص سرانه و سهم ارزش افزوده صنعت، به عنوان معیار رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه، مورد تایید قرار می‌گیرد و برای کشورهای توسعه یافته رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypotheses in Water Pollution A Case Study

نویسندگان [English]

 • Hediyeh Alishiri 1
 • Seyed Hossein Sajadifar 2
 • Azam Mohammadbagheri 3
1 Ph.D. Student of Petroleum Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran
2 Assist. Prof. member of Economic Systems, Department of Economics, Islamic Azad University, Shahriyar, Tehran
3 Senior Researcher, Institute for International Energy Studies (IIES), Tehran Branch, Shahriyar, Tehran
چکیده [English]

Among the different environmental pollutions, water pollution is of especial importance due to the rather unchanging supply of this vital resource on a global scale and because of the dire consequences of its pollution for human health. The relationship between water production and its pollution can thus established and used as a measure of environmental degradation. This relationship can then be captured and analyzed in terms of environmental Kuznets hypotheses. It may be claimed that the early stages of economic growth is associated with lower per capita income and water pollution but the trend is reversed with increasing per capita income and improved economic growth. The present study was conducted using the panel data technique and the Kuznets environmental hypotheses were examined for the two groups of developed and developing countries under the two scenarios of using either per capita GDP or the share of industry to the added value in GDP as an indicator of economic growth. Results indicate that under both scenarios, Kuznets hypotheses are confirmed when studying the situation in developing countries but refuted in the case of developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Growth
 • Environmental Kuznets Curve
 • Water Pollution
 • Developed Countries
 • Developing countries
 1. Brundtland, G. (1987). “Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development.” UN documents. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (Oct.10, 2016).
 2. Beckerman, W. (1992). “Economic growth and the environment: Whose growth? Whose environment.”? World Development, 20(4), 481-496.
 3. Bartlet,B.(1994).“The High Cost of Turning Green.” academia.edu,

<https://www.academia.edu/1421033/The_high_cost_of_turning_green> (Jun.12,2016).

 1. HAWQS Beta Webcast Schedule and Registration.(2016). https://www.epa.gov/waterdata/hawqs-hydrologic-and-water-quality-system (August 16, 2016)
 2. Krishna, P. (2014). “Environmental Kuznets curve for water quality parameters at global level.” PhD. Thesis, the Department of Agricultural Economics and Agribusiness at Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana.
 3. Thompson., A. (2014). “Environmental Kuznets curve for water pollution: The case of border countries.” Modern Economy, 5, 66-76.
 4. Katz, D. (2014). “Water use and economic growth: Reconsidering the environmental Kuznets curve (EKC) relationship.” Journal of Cleaner Production, 88, 205-213.
 5. Wong, Y. L., and Lewis. L. (2013). “The disappearing environmental Kuznets curve: A study of water quality in the Lower Mekong Basin (LMB).” Environmental Management, 131, 415-425.
 6. Arbab, H., and Abassifard, Z. (2012). “Analysis of relation of water pollution and economic growth in under-development and developed country.” Quarterly  Iranian Energy Economics, 1(3), 1-16. (In Persian)

10. Mohammadi, M., and Aghaie, S. (2015). “Analysis of environmental Kuznets curve for air and water pollution in selected under developing countries.” Economic Research Journal, 14(56). 43-74

11. Biabi, H., Mohammadi, H., and Abolhasani, L. (2015). “The effect of economic factors on underground water pollution in two groups of developed and under developing countries.” Journal of Economic and Agriculture Developing, 1(29). 86-93 (In Persian)

12. Pajouyan , J., and Moradhasel, N. (2007). “Analysis effect of economic growth on air pollution.” Economic Research Journal. 7(4). 141-160. (In Persian)

13. Kuznets, S. (1955). “Economic growth and income inequality.” American Economic Review, 45, 1-28.

14. Grossman, G., and Krueger, A. (1991). “Environmental impacts of a north american free trade agreement.” The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353-377.

15. Shafik, N., and Bandyopadhyay, S. (1992). “Economic growth and environmental quality: time series and cross-country evidence.” World bank,

 <http://documents.worldbank.org/curated/en/ 833431468739515725/pdf/multi-page.pdf>

16. Panayotou, T. (1997). “Demystifying the environmental Kuznets curve: Turning a black box into a policy tool.” Environment and Development Economics, 2 ,465-484.

17. Bulte, E. H., Soest, D. P. (2001). “Environmental degradation in development countries: Households and the (reverse) environmental Kuznets curve.” Journal of Development Economics, 65(1), 225-235.

18. Mielnik, O., and Goldemberg, J. (1999). “The evolution of the “carbonization index” in developing countries.” Energy Policy, 27, 307-308.

19. Bruyn, D., O. (1997). “Developments in the throughput-income relationship: theoretical and empirical observations.” Ecological Economics, 20, 255-268.

20. Stern, D. (2003). “The environmental kuznets curve.” Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 47, 325-347.

21. Fotros, M., Ghafari, H., and Shahbazi, A. (2010). “Analysis relation between air pollution and economic growth in oil exporter countries.” Growth and Economic Development Research Journal,1(1), 59-77 (In Persian)

22. The World Bank Group. (2015). “World development indicators 2015.” world bank data <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>

23. Nasrolalahi, Z., and Ghafari, M. (2009). “Economic development and environment pollution in annexI of Kyoto protocol and south western Asia countries.” Journal of Economic Research, 9(2), 105-128.(In Persian)