محدودیت‌های شاخص‌های میزان خورندگی و رسو‌ب‌گذاری آب در سیستم‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

2 بخش مواد- دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

3 واحد تحقیق و توسعه- مجتمع فولاد مبارکه

چکیده

در این مقاله در ابتدا اهمیت اطلاع از میزان رسوب‌گذاری و خورندگی آب در سیستم‌های خنک کننده به صورت خلاصه تشریح شده و در این رابطه اندیس‌های رایزنر و لانگلیر که معمولاً در بیشتر صنایع برای تعیین وضعیت آب‌های خنک‌کن به کار می‌روند، معرفی می‌شوند. سپس محدودیت‌های کاربردی این عوامل بررسی شده و محاسن استفاده از اندیس پوکوریوس برای پیش‌بینی میزان خورندگی و رسوب‌گذاری آب‌های صنعتی ارائه می‌گردد. هم‌چنین برای روشن شدن کامل موضوع، به یک مثال واقعی از ناکارآمدی اندیس‌های رایزنر و لانگلیر در تعیین وضعیت شیمیایی آب در سیستم خنک کننده نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Limitations of Precipitation and Corrosivity Indices in the Cooling Water Systems

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Pakshir 1
  • Ali Moalem 2
  • Abbas Ali Nazarboland 1
  • Shahram Abbasi 3
1 Assist.Prof. Shiraz University, Iran
2 Shiraz University, Iran
چکیده [English]

This paper explains the importance of measuring the precipitation and water corrosivity in cooling water systems. The limitations of Raisner and Langlier indexes have been explained. Then the benfits of Puchorius index in determining the precipitation and water corrosivity have been investigated. Finally, as a case study, the limitations of Raisner and Langlier indexes against Puchorius index have been discussed for the cooling water system of hot rolling of Mobarake Steel Complex.

1- پیشنمازی، س.ا.، (1377)." نقش آب و کنترل خوردگی در صنایع"، انتشارات ارکان اصفهان.
2- سید رضی، س.م.، (1376). "کنترل خوردگی در صنایع"، انجمن خوردگی ایران.
3- معلم، ع.، (1382). "بررسی علل تخریب پروانه پمپ‌های آب خنک کننده ناحیه نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه و روش‌های کاهش آن". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.
4- Handbook of Industrial Water Conditioning, (1981). BETZ Pub.
5- Weber, J., (1979). “Inhibition of the Corrosion of Industrial Cooling System”, Br. Corr. Jour., Vol. 14, No.2, pp: 69-77.
6- Franco, R.J., (1980). “Successful Use of Nonchromate Cooling Water Treatment”, Industrial Water Engineering Vol. 17, No.5, pp: 55-60.
7- Troscinski, E.S., and Waston, R.G., (1970). “Controlling Deposits in Cooling Water Systems”, Chemical Engineering, Vol. 72, pp: 125-132.
8- Faroogi, I.H., Nasir, M.A., and Quraishi, M.A., (1997). “Environmentally Friendly Inhibitor Formulation for Industrial Cooling Systems”, Corr. Preven. & Cont., Vol. 46, No.5, pp: 129-134.
9- Puchorius, P.R. and Broke, J.M., (1991). “A New Practical Index for Calcium Carbonate Scale Prediction in Cooling Tower Systems”, Corrosion, Vol. 47, No. 4, pp. 280-284.
10- Shelden and Pukorious, (1984). “Cooling Water Treatment for Control of Scaling, Fouling, Corrosion”, Power pub.
11- D106-88, Annula Book of ASTM Standards, (1989). “Standard Test Method for Acidity or Alkality”, Vol. 11.01, ASTM Pub.
12- Hardnes, A.E., Greenberg, L.S., and Clesceri, A.D. Eaton, (1992). “Standard Test Methods for the Examination of Water and Wastewater”, American Public Health Association, Standard No. 2340.
13- D2776-79, Annual Book of ASTM Standards, (1991). “Standard Test Method for Corrosivity of Water in the Absense of Heat Transfer (Electrical Methods)’, Vol. 11.01, ASTM Pub.
14- Ascose, C.R. and Bain, D.I., (1998). “Take Advantage of Effective Cooling Water Treatment Programs”, Chemical Engin. Progress, Vol. 94, No. 3, pp: 49-54.