ویبریو پاراهمولایتیکوس در فاضلاب‌شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 مربی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 کارشناس آموزشی

چکیده

فاضلاب‌ خانگی یکی از مهم‌ترین منابع آلاینده محیط به ویژه منابع آب، سبزیجات و مواد غذایی می‌باشد. تعیین توزیع عوامل بیماری‌زای خاص می‌تواند به برنامه‌ریزی در جهت کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌های عفونی نظیر اسهال، استفراغ، وبا و بیماری‌های مشابه آن کمک نماید. این تحقیق با هدف تعیین توزیع ویبریوهای بیماری‌زای شناخته شده با تأکید بر شناسایی ویبریو کلرا در فاضلاب‌ شهر کرمانشاه در سال 1379 صورت گرفته است. جمعیت تحت پوشش، 713000 نفر برآورد شده است. با توجه به مصرف سرانه 180 لیتری آب شرب، فاضلاب سرانه حدود 150 لیتر در روز برآورد شده است. مطالعه به روش توصیفی- مقطعی صورت گرفت. ابتدا تعداد 8 نقطه بر روی مجاری انتقال فاضلاب شهر کرمانشاه به عنوان ایستگاه‌های نمونه‌برداری انتخاب شد، سپس به طور تصادفی در ساعات مختلف شبانه‌روز هفته‌ای یک نمونه از هر ایستگاه برداشت شد. در مجموع 339 نمونه برداشت شد و نمونه‌های جمع‌آوری شده طبق روش‌های استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد نمونه‌های برداشت شده از ایستگاه 7 با پنج نمونه مثبت، ایستگاه‌های 4 و 8 هر کدام با سه نمونه مثبت، ایستگاه 5 با دو نمونه مثبت و ایستگاه‌های 2، 3 و 6 هر کدام با یک نمونه مثبت حاوی ویبریوهای بیماری‌زا هستند و در ایستگاه 1 هیچ‌گونه نمونه مثبتی مشاهده نگردید. بیشترین تعداد نمونه مثبت از نظر توزیع زمانی در فصل بهار، اواخر فصل تابستان و اوایل پاییز (ماه‌های اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر) مشاهده گردید. با توجه به فرایند تشخیص ویبریوها از طریق انجام تست‌های افتراقی، محتمل‌ترین ویبریوی تشخیص داده شده در این مطالعه، ویبریو پارا همولایتیکوس می‌باشد. وجود ویبریوی کلرا و التور در این فاضلاب‌ها تأیید نشد. به نظر می‌رسد حضور ویبریو همولایتیکوس در فاضلاب برخی از مناطق شهر مرتبط با اماکن توزیع غذاهای دریایی نظیر ماهی و میگو باشد، لذا پیشنهاد می‌شود طی مطالعه‌ای احتمال وجود ویبریوها در مواد غذایی مورد اشاره که در مناطق مختلف شهر توزیع می‌شود، تحت بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vibrio Parahemolyticus in the Wastewater of Kermanshah City

نویسندگان [English]

  • Ali Almasi 1
  • Mohammad Soltanian 1
  • Feizollah Mansoori 1
  • Mohammad Taghi Aivazy 1
  • Parviz Mohajeri 2
  • Habibeh Meskini 3
1 Assis. Prof. Kermanshah University of Medical Sciences
2 Instructor Kermanshah University of Medical Sciences
3 Kermanshah University of Medical Sciences
چکیده [English]

  آب و فاضلاب                                                                                                                                                                                                               شماره 51- سال 1383     Municipal wastewater is one of the most important pollution sources for water supply resources. Soil, vegetable, and food material are exposed as well. Identification and enumeration of pathogenic agents particularly pathogenic Vibrios are beneficial for control and prevention planning of the infectious diseases. This research carried out to identify the distribution of the recognized pathogenic Vibrios emphasizing on identification of Vibrio cholerain the wastewater of city of Kermanshah in 2001. Population of city of Kermanshah was estimated over 713000 and produced wastewater was approximately 150 l/cap/d. The method of study was cross-sectional descriptive. Sampling procedure was adopted from standard Methods for the Examination of water and wastewater, and the method for Vibrios identification was according to finegold 1990. There were 8 discharge outlet domestic wastewaters, which had been chosen as sampling sites. Samples were collected weekly in randomized manner in day time. Although 288 samples should be collected statistically, 339 samples were collected and analyzed. The results indicated that site 7 with 5 positives, sites 4 and 8 with 3 positives, site 5 with 2 postitives and sites 2, 3 and 6 with one positive suspected to vibrio pathogens. However, not any Vibrio detected in site 1. The most positive samples were seen in spring, late summer and early autumn. The positive results were detected in May, June, September, and October. Among samples which have been detected as a positive could be likely Vibrio Parahemolyticus accourding to the differentiation tests. Vibro chloral was not found. It looks like the presence off vibrio parahemolyticus was due to wastewater discharged from sea food markets areas. So it has been suggested that this relationship could be considered through analytical study using PCR for detection of Vibrios.

1- دستورالعمل‌های مبارزه با بیماری وبا، (آبان ماه 1378). وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2- آل محمد، م.م.، (1365). "میکروب‌شناسی عملی"، مرکز نشر دانشگاهی
3- Park, J.E., and Park, K., (1995). "Text book of Proventive and Social Medicine" Thirteentn Edition.
4- Chakraborty, S., Nair, G.B., and Shinod, S. (1997). "Pathogenic Vibrio in the Natural Aquatic Environment". Rev. Environ. Health. Jour., vol. 2, No. 12, pp: 63-80.
5- Ellen, G., and Sydney Finegold, (1990). "Diagnostic Microbiology", G.V. Olby Company
6- Clark, C.G., Kravet, A.N., Dendy, C., Wang, G, Tyler, K.D., Johnson, W.M., (1998). "Investigation of the 1994-5 Ukranian Vibro Cholerae Epidemic. Usining Molecular Methods"; Epidemiol-Infect, vol. 121, No. 1, p: 15-29.
7- Morb, M., WKLY. Rep (1998). "Outbreak of Vibrio Parahoemolyticus Infcetion Associated with Eating raw oysters", vol. 12-47, No. 22, pp:425-426.
8- Watkins, W.D., and Kabelli, V.J., (1985). "Effect of Faecal Pollution on Vibrio Parahaemolyticus Densities in an Estuarine Environment"; Appl. Microbiol., vol. 49, No. 5.
9- Rajcowski, K.T., Rice, E. W., (2001). "Growth and Recovery of Selected Gram-Negative Bacteria in Reconditioned Wastewater", J. Food Prot., vol. 64, No. 11, pp:1261-1267.
10- Muler, H.E., Aleksic, S., Elsarnagawy, D. D., Al-Mashadi, M.A., and Bockemahi, J., (1985). "Spectrum of Gram-Negative Rods in Wastewater from Jedah/Saudi Arabia"; Zentralbl. Bacteriol. Microbiol Hyg., [B]., vol. 182, No. 1, pp: 58-63.
11- APHA., (1995). "Standard Methods for the Examination of water and Wastewater", 19th Edition, American Public Health Associaion, New York.