بررسی شیوه‌ها و روشهای کاهش آبهای به حساب نیامده: مطالعه موردی شهر سی سخت

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران

3 استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

4 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

آب به حساب نیامده میزان آب تولید شده‌ای است که قبل از اندازه‌گیری و تحویل به مشتری، به صورت نشت و دیگر راهها تلف می شود. این مقوله از جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل بررسی است. در این خصوص از آنجایی که هدررفت آب همواره در سیستم‌های توزیع آب شهری مطرح می باشد، لذا، شناسایی عوامل بروز آن و عوامل مؤثر بر میزان آن ضروری است تا به کمک آن بتوان به بررسی راهکارهای کاهش و اجتناب از آن پرداخت. در تحقیق حاضر با انتخاب شهر سی‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد سعی گردیده جوانب مختلف موضوع مورد بررسی و بر مبنای روش تحقیق تدوین شده فعالیتهای مورد نیاز صورت پذیرد. به طور کلی در این تحقیق روش بررسی در دو بخش بررسی آب به حساب نیامده فیزیکی و غیرفیزیکی متمرکز شده و در هر بخش جزئیات موضوع به طور کامل مورد توجه واقع گردیده است. روش تحقیق در بخش آب به حساب نیامده غیرفیزیکی شامل بررسی علل و عوامل بروز تلفات ناشی از انشعابات غیرمجاز، دستکاری در کنتورها، خطاهای سیستم قرائت کنتورها و خطاهای موجود ناشی از عدم دقت کنتورها و در نهایت برآورد میزان تأثیر این عوامل بر کل هدررفت آب در شهر سی سخت بوده و بررسی راهکارهای علمی و عملی در خصوص کاهش و کنترل آن بوده است. در بخش فیزیکی نیز، شناسایی عوامل بروز هدررفت از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و با نصب تجهیزات اندازه گیری و سنجش، از قبیل ثبّاتهای فشار و جریان و استفاده از روابط موجود، نسبت به تعیین میزان هدررفت در این بخش و نحوه کاهش و کنترل آن بررسیهای لازم صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق در شهر سی سخت از 1014700 متر مکعب آب تولیدی سالانه، بالغ بر 483260 متر مکعب (47/6 درصد) در دو بخش فیزیکی با 349195 مترمکعب (34/4 درصد ) و غیرفیزیکی با 134065 متر مکعب (13/2 درصد) تلف گردیده و به حساب نمی‌آید. این مقدار نزدیک 16/63 درصد بیشتر از آب به حساب نیامدة کل کشور، که برابر 31 درصد است، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction of Unaccounted for Water in Sisakht City

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Salehi Servak 1
  • Seyyed Mahmoud Borghei 2
  • Fardin Bostaney 3
  • Amir Hesam Hasaney 4
1 Gard. Student of Environmental Engineering, Department of Science and Researches Islamic Azad University, Tehran
2 Associated Professor, Sharif University of Technology, Tehran
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Yasooj
4 Assistant Professor, Department of Science and Researches, Islamic Azad University
چکیده [English]

Unaccounted for water(U.F.W) represents water that has been produced and is lost before it reaches the customer, through leakage and, other means. U.F.W is an environmental, social, cultural and economic issue. Because loss exist in any water distribution systems, therefore it is necessary to identify the causes, effects and degrees of the problem  and  find the best way for reduction and control of U.F.W. In this research, the causes of UFW and estimation of it as a case study in the city of Sisakht in Kohkiloye and Boier Ahmad province has been studied. Part of Physical (water loss) and non-physical (apparent loss) water have been presented. The approach method in non-physical section includes identification of, illegal meter connection, meter inaccuracy, errors in water reading systems, estimation of water loss from each sources, and it's effects in total U.F.W. finally the best method for   control of water loss in this part is discussed . In physical part study carried out for identification of real loss causes with implementation of district meter area with installation of pressure logger, flow meter in the network and determination using the method of minimum night flow. According to the results, from 1014700 cubic meter of water produced daily, about 483260 cubic meters is UFW (47.6%) which consists in physical with 349195cubic meter (34.4%) and non-physical with 134065 cubic meters (13.2%). With respect to the national scale, which is 31%, the UFW in Sisakht is 16.63% higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unaccounted for Water
  • Water distribution system
  • pressure
  • Leak
  • Water Urban Management
1- سازمان ‌مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور. (1381). گزارش آماری جمعیت شناسی استان کهگیلویه و بویر احمد، نشرمرکزآمار ایران.
2- صبور،ف.(1376). نتایج‌ودستاوردهای‌مطالعات کاهش آب به حساب نیامده بوشهر. اولین کنفرانس ملی ـ منطقه‌ای آب به حساب نیامده ایران،85-79.
3- مولائی، م.ح. (1374). "کاهش و کنترل آب به حساب نیامده ، چاپ انتشارات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، 82.
4- شرکت تولید کنتور آبفر ( 1383). استاندارد تولید کنتور.
5- صالحی‌سروک،ع.(1383). بررسی‌روشهای‌کاهش‌آبهای ‌به حساب‌ نیامده : ‌مطالعه‌موردی‌شهرسی‌سخت.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 86.
6- Liemberger, R. (2002). “Do you know how misleading use of wrong performance indicator can be?” Proc., First IWA Leakage Management Conference, Cyprus, 55-66.