دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 1-80 (پیاپی: 56) 

مقاله پژوهشی

مدل فازی شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بارآلاینده

صفحه 2-10

مطهره سعادت‌پور؛ عباس افشار؛ امید بزرگ حداد


یاداشت‌ فنی

بررسی شیوه‌ها و روشهای کاهش آبهای به حساب نیامده: مطالعه موردی شهر سی سخت

صفحه 72-76

عبدالحسین صالحی سروک؛ سید محمود برقعی؛ فردین بوستانی؛ امیر حسام حسنی