دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 1-69 (پیاپی: 53) 
اثر لجن فاضلاب بر غلظت تعدادی از عناصر غذایی و ویژگی‌های شیمیایی خاک

صفحه 15-22

سکینه واثقی؛ مجید افیونی؛ حسین شریعتمداری؛ مصطفی مبلی


اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

صفحه 23-29

فرزاد روحانی شهرکی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی