بررسی عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر متحرک (MBBR) در تصفیه مخلوط فاضلابهای شهری و صنعتی مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی (محیط زیست)، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

2 دکترای مهندسی بهداشت محیط، شرکت آب و فاضلاب مشهد

چکیده

در این تحقیق عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر متحرک  MBBRبه عنوان تلفیقی از سه سیستم لجن فعال، بستر چسبیده و بستر سیالی شده در تصفیه مخلوط فاضلابهای شهری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد مخلوطی از فاضلاب شهری و فاضلاب چندین صنعت مختلف (صنایع غذایی، نساجی، کانی فلزی، کانی غیر فلزی و ...) می‌باشد. برای این منظور عملکرد سیستم MBBR در یک پایلوت 100 لیتری و در شرایط آب و هوایی مشابه با تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد و در زمانهای ماند مختلف و بارهای آلودگی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که وجود شوک‌های هیدرولیکی در این تصفیه‌خانه یکی از مشکلات رایج می‌باشد در مراحل بعدی عملکرد سیستم پس از اعمال شوک هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است. این سیستم در زمان ماندهای بیشتر از 12 ساعت قابلیت کاهش COD در حد استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست را دارد. همچنین در زمان کوتاهی پس از اعمال شوک هیدرولیکی توانایی برگشت به حالت پایدار را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of MBBR in the Treatment of Combined Municipal and Industrial Wastewater A Case Study: Mashhad Sewage Treatment Plant of Parkandabad

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mohammadyari 1
  • Ali Balador 2
1 Master of Science of Chemical Engineering (Environmental), Khorasan Razavi Industrial Estates Co.
2 PhD in Environmental Engineering, Mashhad Water & Wastewater Co.
چکیده [English]

MBBR is a combination of three systems: Activated sludge, Fixed film, and Fluidized bed. This system has been designed in a manner to include the advantages of the above systems but removing most of their disadvantages. The main characteristic of the system is the growth of a biofilm on the small packing that moves through the reactor. Because of the biofilm growth on the kaldnes packing, the internal special area of the MBBR is high and around 350 m2/m3. Evidenced by reports in the literature, MBBR has been successfully used for the treatment of different industrial effluents from dairy industries, food industries, slaughter houses, paper mills, refineries, and chemical plants. In this study, the operation of MBBR in treating the combined municipal and industrial wastewater (Parkand Abad Wastewater Treatment Plant, Mashhad, Iran) is studied. The results from the pilot study revealed that MBBR was capable of reducing COD levels to 43, 57, 76% at such low hydraulic retention times of 8, 12, 24 hrs, respectively. The system was also found to be capable of handling hydraulic shocks such that the system regained its stability over a short time after the shock and that the effluent COD fluctuation before and after the shock was as low as 70 mg/l.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MBBR
  • Acne
  • fluidized bed
  • Up Flow Reactor
  • Hydraulic Shock
1- Rusten, B., and Odegaard, H. (1994). “A new MBBR application and results.” Wat. Sci. Tech., 29
(10-11), 157-165.
2- Rusten, B., and Johnson, H. (1999). “Biological pretreatment of a chemical plant wastewater in high-rate MBBR.” Wat. Sci. Tech., 39 (10-11), 257-264.