ارزیابی فنی، اقتصادی و بهداشتی کاربرد آب شیرین‌کن‌های خانگی(سیستم اسمز معکوس) در منازل شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم

3 دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم

چکیده

اسمز معکوس یکی از تکنیک‌های مؤثر در حذف مواد آلی و معدنی از آب چاهها و نیز آبهای‌سطحی است که تحت تصفیه متداول مانند انعقاد، ته‌نشینی و فیلتراسیون قرار گرفته‌اند. اگرچه این سیستم تصفیه تا اندازه‌ای خصوصیات کیفی آب آشامیدنی را تأمین می‌کند، اما از نظر مدیریت شهری، انتخاب سیستم تصفیه خانگی اسمز معکوس به‌صورت گسترده توسط بعضی از شهروندان برای تأمین نیاز آب آشامیدنی خود بدون در نظر گرفتن پیامدهای  اقتصادی و بهداشتی می‌تواند هزینه‌هایی را در بر داشته باشد. در این مطالعه که در سال 1388صورت گرفت، با استفاده از روشهای آماری (نمونه‌گیری خوشه‌ای)، به جمع‌آوری اطلاعاتی در خصوص تعداد خانوارهای استفاده کننده از این دستگاهها و روش دفع پساب تولیدی مبادرت گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در فشار کاری Kg/cm210- 6 و میزان بازیافت بهینه 30 درصد و جریان عبوری یک لیتر در دقیقه و دمای 4 تا 38 درجه سلسیوس، سالانه برای تصفیه و تولید 157680 مترمکعب آب آشامیدنی مورد نیاز 36000 خانوار، میزان kwh14191200 انرژی برق مصرف شده و 367920 مترمکعب پساب ایجاد می‌گردد که بدون هیچگونه مدیریتی به هدر می‌رود. همچنین 198000 فیلتر تعویض شده به محیط دفع می شود. لازم به‌ذکر است که کمبود فلوئور و سختی پایین آب تصفیه شده این گونه سیستم‌ها، از نظر بهداشتی حائز اهمیت است. افزایش تعداد ایستگاههای توزیع آب‌شیرین (آبسار) در کوتاه‌مدت و همچنین تسریع در تکمیل پروژه انتقال آب سرشاخه‌های رودخانه دز به شهر قم در درازمدت، می‌تواند در کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health, Sanitary and Economic Evaluation of Home-like Systems of Water Treatment (Reverse Osmosis, RO) in Qom City

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Jafaripour 1
  • Mohammad Salimi Amrod 2
  • Abbas ziaee Pour 3
  • Reza Davoudi 4
1 M.Sc. of Environmental Health Eng., Faculty of Public Health, Qom University of Medical Sciences, Qom
2 M.Sc. of Health and Medical Services Management, Faculty of Public Health, Qom University of Medical Sciences, Qom
3 B.S. Student of Health Environmental, Faculty of Public Health, Qom University of Medical Sciences, Qom
4 M.Sc. Student of Environmental Health Eng., Faculty of public Health, Qom University of Medical Sciences, Qom
چکیده [English]

Reverse Osmosis (RO) is one of the most useful techniques to improve the elimination of organic and mineral Substances from ground and surface water after primary purification processes such as coagulation, sedimentation and filtration.This System provides the required water quality characteristics to somehow.  However, in selection RO systems civil management decision and general public opinion along with cost and health impact must be considered. This study was done in 2010. Statistical methods have used to gather data about of families who used RO In their private homes and mode of eliminate of the wastewater generated by this process. The results indicated that in the normal operational conditions such as pressure 6- 10 kg / cm2 the, optimum recovery % 30 and flow rate 1lit/min , and water temperature 4- 38C°, an Amount of 14191200 kwh of power energy have been consumed to produce 157680 m3 / year treated water required for 36000 families. This has also generated 367920 m3 / year of wastewater being disposed without any management and environmental considerations. Apart from that more than 198000 of filters have been ejected to the environment. Also regarding health aspects, reducing the hardness and fluoride levels in treated water could be undesirable. It could be concluded that increasing the number of local water distribution points and speeding up the water supplying project from Dez river toQom can decrease the investment on RO system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse Osmosis
  • Economic Evaluation
  • Environmental Health Evaluation
  • Sanitary Evaluation
  • Water Treatment
  • Qom
5- مراجع
1- Liikanen, R., Yli-Kuivila, J., Tenhunen, J., and Laukkanen, R. (2006). “Cost and environmental impact of nanofiltration in treatingchemically pre-treated surface water.” Desalination, 201, 58-70.
2- PeiXu, J.E., and Drewes, D.H. (2008). “Beneficial use of co-produced water through membrane treatment: Technical-economic assessment.” Desalination, 225 139-155.
3- Hernández, F., Urkiaga, A., De Las Fuentes, L., Bis,  B., Chiru, E., Balazs, B., and Wintgens,T. (2006). “Feasibility studies for water reuse projects: An economical approach.” Desalination, 187 253-261.
4- Kermani, M. (2003). Advanced methods in water treatment industry, Ghashe. Pub.,Tehran. (In Persian)
5- Ministry of Energy. (1999). The technical guidance in designing of sewerage,Tehran. (In Persian)
6- Greenberg, A.E., Clesceril, S., and Eaton A.D. (1995). Standard methods for the examination water and wastewater, 19th Ed., AOHS, AWWA,WEF,US.
7- Rani, D.E., Alemayehu, V., and Singh, A.K. (2008). “Removal of fluoride, arsenic and coliform bacteria by modified homemade filter media from drinking water.” Bioresource Technology, 99, 2269-2274.
8- Marie, E., Rosangela, G., and Marcio, G. (2007). “Comparison of the bacteriological quality of tap water and bottled mineral water.” Environmental Health, 155, 238-248.
9- Mirhendi, H. (2005). Wastewater  microbiology, Tehran University Pub.,Tehran. (In Persian)