کلیدواژه‌ها = شبکه فاضلاب
پیش‌بینی تعداد گرفتگی در شبکه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: منطقه دو اصفهان)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 86-98

10.22093/wwj.2019.143553.2731

پگاه حسینقلی؛ رامتین معینی؛ محمد رضا زارع


پیش‌بینی نشست منطقه‌ای زمین به روش محاسبه برگشتی و تأثیر نشست بر شبکه فاضلاب

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 67-72

محمد محسن توفیق؛ سید طاها طباطبایی عقدا