کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری چند معیاره
استراتژی‎های مدیریت هدررفت آب شرب در شبکه توزیع آب شهر اصفهان

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 96-109

10.22093/wwj.2022.345439.3262

مریم مختاری؛ احمدرضا اخوان صراف


بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 130-135

10.22093/wwj.2018.78299.2352

علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ زهرا زراعتکار


انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روش AHP

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 2-12

عبدالرضا کریمی؛ ناصر مهردادی؛ سید جمال‌الدین هاشمیان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ رضا توکلی مقدم