کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تخمین پارامترهای کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل‌های ANFIS، GEP و LS-SVM

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1-10

10.22093/wwj.2020.187271.2873

آرش ادیب؛ هیوا فرج پناه؛ محمد محمودیان شوشتری؛ ایمان احمدیان‌فر


ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت عملکردی تصفیه‌خانه‌های آب

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 99-114

10.22093/wwj.2017.69227.2297

محمد بهرام نیا؛ احسان دریکوند


بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کیفیت آب دریاچه سد شهید رجایی (استان مازندران-ساری)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 78-88

10.22093/wwj.2017.17354

حسن نصراله زاده ساروی؛ آسیه مخلوق؛ زهرا یعقوب زاده؛ مریم قیاسی


توسعه مدل CE-QUAL-W2 برای شبیه‌سازی ترکیبات آلی فرار در سامانه رودخانه-مخزن

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 35-47

فرزانه فیضی؛ عباس افشار؛ مطهره سعادت پور؛ الهام فرجی


اثر تجمع فیتوپلانکتون‌ها بر کیفیت آب سد کرج

دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 19-30

سید مسعود منوری؛ جعفر نوری؛ نوشین سهراب نیا


مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، مطالعه موردی: دشت رفسنجان

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 126-131

سید مصطفی مرتضوی؛ کریم سلیمانی؛ فرشته غفاری موفق


مطالعه تشابه و خوشه‌بندی آب زیرزمینی مصرفی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی تغییرات کیفیت آن در یک دهه

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 95-100

جهانگیر عابدی کوپایی؛ امیرحسین قره شیخلو؛ زهرا خسروانی شیری


مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 2-14

حمیدرضا صفوی؛ عباس افشار؛ عباس قاهری؛ احمد ابریشم چی؛ مسعود تجریشی


پایش کیفی آب مخزن سد گیلارلو

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 22-27

امیرعلی عالی شاملو؛ سیمین ناصری؛ کاظم ندافی