کلیدواژه‌ها = جداسازی
مروری بر جداسازی نانوذرات با روش شناورسازی کف

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 104-124

10.22093/wwj.2023.394620.3343

میثم عبدالکریمی مه آبادی؛ احمد بیات


پالایش پساب آلوده به فنل بوسیله گونه ای از باکتری پانی باسیلوس

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 21-28

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور


بررسی روند رشد و تجزیه زیستی فنل به‌وسیله باکتری جدا شده از پساب صنعتی در شرایط آزمایشگاه

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 78-84

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور