کلیدواژه‌ها = شبکه توزیع
بررسی عوامل تشکیل رسوب در شبکه توزیع آب شرب شهر سوق و رابطه آن با خواص آب

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 106-124

10.22093/wwj.2020.223858.3004

عبدالحسین صالحی سروک؛ علی المدرسی؛ سید ابوالقاسم میر حسینی؛ مسعود شیشه بر؛ علی اکبر جمالی؛ عبدالحسین کنگازیان