کلیدواژه‌ها = نانوذرات مغناطیسی
مقایسه عملکرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با β-Cyclodextrin/Thermosensitive درحذف دیازینون و فنیتروتیون از محیط آبی

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 67-83

10.22093/wwj.2021.283281.3133

نازلی تیزرو؛ کیوان صائب؛ الهام منیری؛ همایون احمدپناهی؛ سهیل سبحان اردکانی


بررسی ایزوترم جذب گرافن اکساید اصلاح شده توسط دندریمرهای آلی برای حذف سم بوتاکلر از محیط آبی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 53-68

10.22093/wwj.2020.206398.2941

سها نزهت؛ امیر حسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ الهام منیری؛ مسعود منوری