کلیدواژه‌ها = دندریمر
سنتز گرافن اکساید مغناطیسی دندریمری شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی به‌عنوان جاذب برای حذف رنگ از محلول‌های آبی

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 1-17

10.22093/wwj.2022.325598.3224

سید علی رضوی کیا؛ سید ابوطالب موسوی پارسا؛ مهدی فرامرزی؛ هجیر کریمی


بررسی ایزوترم جذب گرافن اکساید اصلاح شده توسط دندریمرهای آلی برای حذف سم بوتاکلر از محیط آبی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 53-68

10.22093/wwj.2020.206398.2941

سها نزهت؛ امیر حسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ الهام منیری؛ مسعود منوری