نویسنده = فردین بوستانی
تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه غیرخطی فازی: مطالعه موردی

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 43-55

حمید محمدی؛ فردین بوستانی؛ فرشید کفیل‌زاده


برآورد تابع تقاضای آب خانوارهای شهری، مطالعه موردی: شهر مرودشت

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 90-94

سید نعمت‌اله موسوی؛ حمید محمدی؛ فردین بوستانی


بررسی شیوه‌ها و روشهای کاهش آبهای به حساب نیامده: مطالعه موردی شهر سی سخت

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 72-76

عبدالحسین صالحی سروک؛ سید محمود برقعی؛ فردین بوستانی؛ امیر حسام حسنی