دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، آذر 1372، صفحه 2-66 

مطالعه موردی

بررسی آلودگی های قارچی استخرهای عمومی شهر اصفهان

صفحه 3-6

10.22093/wwj.1993.173521

شهلا شادزی؛ مصطفی چادگانی پور؛ افشین زارع